Thời khóa biểu Lớp 3A (HK2)

5A

HAI

BA

NĂM

SÁU

MON

TUE

WED

THUR

FRI

EXERCISE

  

Morning exercise

  

BREAKFAST

  

Breakfast

  

M

CHÀO CỜ TẦNG 5

MM

HỌP BUỔI SÁNG/

ÂM NHẠC

DEAR/META ADVISORY

MATH & SCIENCE

1

TẬP ĐỌC

FAMILY & FRIENDS

TOÁN

CAMBRIDGE

PDR

2

KỂ CHUYỆN

FAMILY & FRIENDS

TOÁN

CAMBRIDGE

PDR

VITAMIN

  

Break

  

3

TOÁN

CAMBRIDGE

TẬP LÀM VĂN

FAMILY & FRIENDS

TOÁN

4

TOÁN

CAMBRIDGE

TẬP LÀM VĂN

FAMILY & FRIENDS

DIGITAL TECHNOLOGY

LUNCH

  

Lunch break

  

5

LỊCH SỬ

CHÍNH TẢ

KHOA HỌC

ABACUS

TẬP ĐỌC

6

ĐỊA LÍ

LTVC

KHOA HỌC

ABACUS

LTVC

VITAMIN

  

Break

  

7

DEAR/META ADVISORY

MĨ THUẬT

DANCE

KĨ THUẬT

ĐẠO ĐỨC

8

GDTC

CẦU LÔNG/ BÓNG ĐÁ

STEAME

CẦU LÔNG/ BÓNG ĐÁ

TLIM

DEAR

GDTC

CẦU LÔNG/ BÓNG ĐÁ

TIN HỌC

CẦU LÔNG/ BÓNG ĐÁ

SHL/LKHT HỌP WIG

DMCA.com Protection Status