Thời khóa biểu Lớp 11C2

THỜI GIAN TIẾT Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
7h30 – 8h15 1 SHCD Văn Toán Toán Toán
8h20 – 9h05 2 Nghề Văn Toán Toán Toán
9h05 – 9h25 Giải lao          
9h25 – 10h10 3 Địa lí AVQT AVQT Anh
10h15 – 11h00 4 TDTC AVQT AVQT Anh
11h05 – 11h50 5 TDTC AVQT NGLL AVQT Văn
  Nghỉ trưa          
13h20 – 14h05 6 Văn Sử GDCD Hóa Nghề
14h10 – 14h55 7 Văn TLIM Sinh Hóa Nghề
14h55 – 15h15 Giải lao          
15h15 – 16h00 8 Hóa Công nghệ Anh Dear/Advisory Tin học
16h05 – 16h50 9 GDQP Dear/Advisory Anh SHCN Tin học
DMCA.com Protection Status