Việt Anh Prom Night: prom night…(Ngày 19 tháng 05 năm 2018).