THỜI KHOÁ BIỂU TIỂU HỌC (2019-2020)

Trường Việt Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 2 tại Cơ Sở 2 Thời Khóa Biểu Năm Học 2019 – 2020. Áp dụng từ ngày 11/05/2020.