Cập Nhật Thời Khóa Biểu Học Phụ Đạo môn Anh Văn Quốc Tế (AVQT)

CƠ SỞ 1
GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
5PM – 6PM 11 PHỤ ĐẠO

(MAGGIE)

203

12 PHỤ ĐẠO

(ANDY)

203

11 BỒI DƯỠNG

(ROBERT)

504

12 BỒI DƯỠNG

(ROBERT)

301

CẤP 2 PHỤ ĐẠO

(MAGGIE)

503

 

CƠ SỞ 2
GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
5PM – 6PM  11 BỒI DƯỠNG

(MAX)

202

12 PHỤ ĐẠO(BRENDON)

203

CẤP 2 PHỤ ĐẠO

(KIRSTEN)

202 & 203

11 PHỤ ĐẠO

(BRENDON)

203

12 BỒI DƯỠNG

(KIRSTEN)

202