Thời Khóa Biểu Hè 2015

Thời Khóa Biểu Hè 2015

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ: 15/6/2015  
  GVCN CÔ TUYẾT NHUNG THẦY KHÔI NGUYÊN THẦY TRUNG CÔ YẾN CÔ THU LOAN THẦY PHƯƠNG DUY CÔ MỸ LINH  
THỨ TIẾT LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9 LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12 GIỜ
HAI 1 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TƯ DUY
PHẢN BIỆN
(THẦY SANG)
TƯ DUY
PHẢN BIỆN
(THẦY SANG)
VĂN
(CÔ LOAN)
TOÁN
(CÔ MAI)
8H00 – 8H45
2 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TƯ DUY
PHẢN BIỆN
(THẦY SANG)
TƯ DUY
PHẢN BIỆN
(THẦY SANG)
VĂN
(CÔ LOAN)
TOÁN
(CÔ MAI)
8H50 – 9H35
GIỜ CHƠI 9H35 -10H00
3 HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
10H – 10H45
4 HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
HS HỌC
BƠI LỘI
10H50 – 11H35
NGHỈ TRƯA  
5 ANH
(CÔ NGUYỆT)
TOÁN
(THẦY THƠ)
TOÁN
(CÔ HẠ)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TOÁN
( THẦY P. DUY)
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
13H30 – 14H15
6 ANH
(CÔ NGUYỆT)
TOÁN
(THẦY THƠ)
TOÁN
(CÔ HẠ)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TOÁN
( THẦY P. DUY)
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
14H20 – 15H05
GIỜ CHƠI  
7 KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH
(THẦY SANG)
KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH
(THẦY SANG)
KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH
(THẦY SANG)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)
TOÁN
( THẦY P. DUY)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
15H5- 17H00
8 KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH
(THẦY SANG)
KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH
(THẦY SANG)
KĨ NĂNG
THUYẾT TRÌNH
(THẦY SANG)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)
TOÁN
( THẦY P. DUY)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
BA 1 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TOÁN
(CÔ HẠ)
TOÁN
( THẦY P. DUY)

(CÔ QUYÊN)
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
8H00 – 8H45
2 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TOÁN
(CÔ HẠ)
TOÁN
( THẦY P. DUY)

(CÔ QUYÊN)
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
8H50 – 9H35
GIỜ CHƠI 9H35 -10H00
3 VĂN
(CÔ TUYỀN)
ANH
(CÔ NGUYỆT)
TOÁN
(CÔ HẠ)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)
VĂN
(CÔ LOAN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
10H – 10H45
4 VĂN
(CÔ TUYỀN)
ANH
(CÔ NGUYỆT)
TOÁN
(CÔ HẠ)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)
VĂN
(CÔ LOAN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
10H50 – 11H35
NGHỈ TRƯA
5 TOÁN
(THẦY THƠ)
VĂN
(THẦY NGUYÊN)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
ANH
(CÔ ĐỊNH)
13H30 – 14H15
6 TOÁN
(THẦY THƠ)
VĂN
(THẦY NGUYÊN)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
ANH
(CÔ ĐỊNH)
14H20 – 15H05
7 THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT 15H05 – 17H00
8 THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT
1 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
VĂN
(THẦY NGUYÊN)
HÓA
(CÔ YẾN)
VĂN
(CÔ LOAN)
HÓA
(THẦY VŨ)
8H00 – 8H45
2 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
VĂN
(THẦY NGUYÊN)
HÓA
(CÔ YẾN)
VĂN
(CÔ LOAN)
HÓA
(THẦY VŨ)
8H50 – 9H35
GIỜ CHƠI 9H35 -10H00  
3 TIN HỌC
(THẦY VÔN)
TOÁN
(THẦY THƠ)
ANH
(CÔ NGUYỆT)

(THẦY TRUNG)
VĂN
(CÔ LOAN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
10H – 10H45
4 TIN HỌC
(THẦY VÔN)
TOÁN
(THẦY THƠ)
ANH
(CÔ NGUYỆT)

(THẦY TRUNG)
VĂN
(CÔ LOAN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
10H50 – 11H35
NGHỈ TRƯA
5 TOÁN
(THẦY THƠ)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)

(THẦY TRUNG)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TOÁN
( THẦY P. DUY)
VĂN
(CÔ LINH)
13H30 – 14H15
6 TOÁN
(THẦY THƠ)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)

(THẦY TRUNG)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TOÁN
( THẦY P. DUY)
VĂN
(CÔ LINH)
14H20 – 15H05
7 THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT 15H05 – 17H00
8 THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT
NĂM 1 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
VĂN
(THẦY NGUYÊN)

(CÔ QUYÊN)
HÓA
(CÔ YẾN)
VĂN
(CÔ LINH)
8H00 – 8H45
2 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
VĂN
(THẦY NGUYÊN)

(CÔ QUYÊN)
HÓA
(CÔ YẾN)
VĂN
(CÔ LINH)
8H50 – 9H35
GIỜ CHƠI 9H35 -10H00  
3
(THẦY TRUNG)
VĂN
(THẦY NGUYÊN)
VĂN
(CÔ TUYỀN)
TOÁN
(CÔ HẠ)
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
10H – 10H45
4
(THẦY TRUNG)
VĂN
(THẦY NGUYÊN)
VĂN
(CÔ TUYỀN)
TOÁN
(CÔ HẠ)
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
10H50 – 11H35
NGHỈ TRƯA
5 VĂN
(CÔ TUYỀN)
SINH
(CÔ NHUNG)
HÓA
(CÔ YẾN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
TOÁN
(CÔ MAI)
13H30 – 14H15
6 VĂN
(CÔ TUYỀN)
SINH
(CÔ NHUNG)
HÓA
(CÔ YẾN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
TOÁN
(CÔ MAI)
14H20 – 15H05
7 THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT 15H05 – 17H00
8 THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT THỂ CHẤT
SÁU 1 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
HÓA
(CÔ YẾN)
ANH VĂN
(THẦY N. DUY)
HƯỚNG NGHIỆP
(CÔ TUYỀN)

(CÔ QUYÊN)
8H00 – 8H45
2 ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
HÓA
(CÔ YẾN)
ANH VĂN
(THẦY N. DUY)
HƯỚNG NGHIỆP
(CÔ TUYỀN)

(CÔ QUYÊN)
8H50 – 9H35
GIỜ CHƠI 9H35 -10H00
3 SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM

(THẦY TRUNG)
VĂN
(CÔ TUYỀN)
ANH VĂN
(THẦY N. DUY)
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
10H – 10H45
4 SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM

(THẦY TRUNG)
VĂN
(CÔ TUYỀN)
ANH VĂN
(THẦY N. DUY)
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
10H50 – 11H35
5 SINH
(CÔ NHUNG)
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
13H30 – 14H15
6 SINH
(CÔ NHUNG)
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
ANH VĂN
QUỐC TẾ
ANH VĂN
QUỐC TẾ
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
TIN HỌC
(THẦY VÔN)
14H20 – 15H05
7 TIN HỌC
(THẦY VÔN)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)
TIN HỌC
(THẦY HẢI)
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
SINH HOẠT
CHỦ NHIỆM
HƯỚNG NGHIỆP
(CÔ TUYỀN)
15H05 – 16H00
8
THỨ TIẾT LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9 LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12 GIỜ