THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 2 – BÌNH TÂN

THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 2 – BÌNH TÂN

Trường Việt Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ Lớp 6 đến lớp 12 tại cơ sở 2 Thời Khóa Biểu Năm Học 2015 – 2016. Áp dụng từ ngày 04/08/2015.

LỚP 6A2 GVCN : Cô Nhung
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN AVQT AVQT MT

(C.THẢO)

AVQT
2 8:10: – 8:55 TOÁN

(C.T.MAI)

AVQT AVQT NHẠC

(C.XUÂN)

AVQT
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 TOÁN

(C.T.MAI)

ANH

(C.NGUYỆT)

(T.TRUNG)

VĂN

(C.NGÀ)

TIN

(T.VÔN)

4 10:10 – 10:55 SINH

(NHUNG)

TOÁN

(C.T.MAI)

ANH

(C.NGUYỆT)

VĂN

(C.NGÀ)

TOÁN

(C.T.MAI)

5 11:00 – 11:45

(T.TRUNG)

TOÁN

(C.T.MAI)

ANH

(C.NGUYỆT)

GDCD

(C.TUYỀN)

TOÁN

(C.T.MAI)

NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 SỬ

(C.CHÂU)

VĂN

(C.NGÀ)

SINH

(NHUNG)

ĐỊA

(C.LAN)

TOÁN

(C.T.MAI)

7 14:20 – 15:05 ANH

(C.NGUYỆT)

VĂN

(C.NGÀ)

C.NGHỆ

(C.MAI)

T.DỤC

(T.TUẤN)

VĂN

(C.NGÀ)

8 15:10 – 15:55 ANH

(C.NGUYỆT)

TIN

(T.VÔN)

C.NGHỆ

(C.MAI)

T.DỤC

(T.TUẤN)

VĂN

(C.NGÀ)

9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 7A2 GVCN : Cô Châu
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN AVQT AVQT NHẠC

(C.XUÂN)

AVQT
2 8:10: – 8:55

(T.TRUNG)

AVQT AVQT GDCD

(C.TUYỀN)

AVQT
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05

(T.TRUNG)

VĂN

(C.LINH)

ĐỊA

(C.LAN)

MT

(C.THẢO)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

4 10:10 – 10:55 ANH

(T.N.DUY)

VĂN

(C.LINH)

ĐỊA

(C.LAN)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

CÔNG NGHỆ

(C.MAI)

5 11:00 – 11:45 SỬ

(C.CHÂU)

ANH

(T.N.DUY)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

CÔNG NGHỆ

(C.MAI)

NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 ANH

(T.N.DUY)

TIN

(T.VÔN)

SỬ

(C.CHÂU)

ANH

(T.N.DUY)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

7 14:20 – 15:05 SINH

(C.NHUNG)

TIN

(T.VÔN)

VĂN

(C.LINH)

T.DỤC

(T.TUẤN)

VĂN

(C.LINH)

8 15:10 – 15:55 SINH

(C.NHUNG)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

VĂN

(C.LINH)

T.DỤC

(T.TUẤN)

VĂN

(C.LINH)

9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 8A2 GVCN : Thầy Trung
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN NGHỀ

(T.VÔN)

CÔNG NGHỆ

(C.SƯƠNG)

VĂN

(C.NGÀ)

TOÁN

(C.T.MAI)

2 8:10: – 8:55 SỬ

(C.CHÂU)

NGHỀ

(T.VÔN)

C.NGHỆ

(C.SƯƠNG)

MT

(C.THẢO)

TOÁN

(C.T.MAI)

GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 AVQT TOÁN

(C.T.MAI)

AVQT NHẠC

(C.XUÂN)

HÓA

(T.VŨ)

4 10:10 – 10:55 AVQT VĂN

(C.NGÀ)

AVQT GDCD

(C.TUYỀN)

(T.TRUNG)

5 11:00 – 11:45 AVQT VĂN

(C.NGÀ)

AVQT VĂN

(C.NGÀ)

(T.TRUNG)

NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 SINH

(NHUNG)

HÓA

(T.VŨ)

ANH

(T.N.DUY)

SỬ

(C.CHÂU)

VĂN

(C.NGÀ)

7 14:20 – 15:05 ANH

(T.N.DUY)

T.DỤC

(T.TUẤN)

ANH

(T.N.DUY)

ĐỊA

(C.LAN)

TOÁN

(C.T.MAI)

GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 ANH

(T.N.DUY)

T.DỤC

(T.TUẤN)

SINH

(NHUNG)

HÓA

(T.VŨ)

TOÁN

(C.T.MAI)

9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 9A2 GVCN : Cô Chi
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN VĂN

(C.LOAN)

ĐỊA

(C.LAN)

(T.TRUNG)

VĂN

(C.LOAN)

2 8:10: – 8:55 HÓA

(C.NGÂN)

SINH

(NHUNG)

ĐỊA

(C.LAN)

(T.TRUNG)

VĂN

(C.LOAN)

GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 AVQT HÓA

(C.NGÂN)

AVQT GDCD

(C.TUYỀN)

CÔNG NGHỆ

(C.MAI)

4 10:10 – 10:55 AVQT HÓA

(C.NGÂN)

AVQT NHẠC

(C.XUÂN)

TOÁN

(T.DUY)

5 11:00 – 11:45 AVQT TOÁN

(T.DUY)

AVQT SỬ

(C.CHÂU)

TOÁN

(T.DUY)

NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 ANH

(C.CHI)

TOÁN

(T.DUY)

VĂN

(C.LOAN)

VĂN

(C.LOAN)

(T.TRUNG)

7 14:20 – 15:05 ANH

(C.CHI)

T. DỤC

(T.TUẤN)

ANH

(C.CHI)

VĂN

(C.LOAN)

TIN

(T.VÔN)

GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 TOÁN

(T.DUY)

T. DỤC

(T.TUẤN)

TOÁN

(T.DUY)

SINH

(NHUNG)

TIN

(T.VÔN)

9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 10A2 GVCN : Cô Loan
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN HÓA

(C.NGÂN)

TIN

(T.VÔN)

(T.NHÂN)

CÔNG NGHỆ

(C.MAI)

2 8:10: – 8:55 TOÁN

(ĐỖ MAI)

HÓA

(C.NGÂN)

TIN

(T.VÔN)

GDCD

(T.THIỆN)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 HÓA

(C.NGÂN)

ANH

(T.N.DUY)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

VĂN

(C.LOAN)

4 10:10 – 10:55 HÓA

(C.NGÂN)

(T.NHÂN)

GDQP

(C.CHÂU)

T.DỤC

(T,TUẤN)

VĂN

(C.LOAN)

5 11:00 – 11:45 ANH

(T.N.DUY)

(T.NHÂN)

GDQP

(C.CHÂU)

T.DỤC

(T,TUẤN)

ANH

(T.N.DUY)

NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 AVQT VĂN

(C.LOAN)

AVQT SINH

(C.NHUNG)

ANH

(T.N.DUY)

7 14:20 – 15:05 AVQT VĂN

(C.LOAN)

AVQT SỬ

(C.HƯƠNG)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 AVQT ĐỊA

(C.QUYÊN)

AVQT VĂN

(C.LOAN)

ĐỊA

(C.QUYÊN)

9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 10B2 GVCN : Thầy Ng. Duy
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN ANH

(T.N.DUY)

HÓA

(T.VŨ)

VĂN

(C.LOAN)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

2 8:10: – 8:55 HÓA

(T.VŨ)

ANH

(T.N.DUY)

HÓA

(T.VŨ)

VĂN

(C.LOAN)

C.NGHỆ

(C.MAI)

GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 SINH

(NHUNG)

(T.NHÂN)

(T.NHÂN)

GDCD

(T.THIỆN)

ANH

(T.N.DUY)

4 10:10 – 10:55 VĂN

(C.LOAN)

GDQP

(C.CHÂU)

(T.NHÂN)

T.DỤC

(T.TUẤN)

ANH

(T.N.DUY)

5 11:00 – 11:45 VĂN

(C.LOAN)

GDQP

(C.CHÂU)

VĂN

(C.LOAN)

T.DỤC

(T.TUẤN)

TOÁN

(ĐỖ MAI)

NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 AVQT TOÁN

(ĐỖ MAI)

AVQT TIN

(T.VÔN)

TIN

(T.VÔN)

7 14:20 – 15:05 AVQT ĐỊA

(C.QUYÊN)

AVQT TOÁN

(ĐỖ MAI)

ĐỊA

(C.QUYÊN)

GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 AVQT HÓA

(T.VŨ)

AVQT TOÁN

(ĐỖ MAI)

SỬ

(C.HƯƠNG)

9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 11A2 GVCN : Thầy Ph. Duy
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN

(T.NHÂN)

GDQP

(C.CHÂU)

GDCD

(T.THIỆN)

TIN

(T.VÔN)

2 8:10: – 8:55 ANH

(C.CHI)

(T.NHÂN)

GDQP

(C.CHÂU)

TOÁN

(T.P.DUY)

TIN

(T.VÔN)

GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 ANH

(C.CHI)

AVQT TOÁN

(T.P.DUY)

NGHỀ

(T.LẠC)

AVQT
4 10:10 – 10:55 VĂN

(C.LEN)

AVQT C.NGHỆ

(C.SƯƠNG)

NGHỀ

(T.LẠC)

AVQT
5 11:00 – 11:45 VĂN

(C.LEN)

AVQT HÓA

(T.VŨ)

(T.NHÂN)

AVQT
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 TOÁN

(T.P.DUY)

ĐỊA

(C.QUYÊN)

TOÁN

(T.DUY)

HÓA

(T.VŨ)

SỬ

(C.HƯƠNG)

7 14:20 – 15:05 TOÁN

(T.P.DUY)

ANH

(C.CHI)

T. DỤC

(T.TUẤN)

VĂN

(C.LEN)

SINH

(C.HỒNG)

GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 HÓA

(T.VŨ)

ANH

(C.CHI)

T. DỤC

(T.TUẤN)

VĂN

(C.LEN)

TOÁN

(T.DUY)

9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 11B2 GVCN : Cô Linh
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN TOÁN

(T.DUY)

ANH

(C.CHI)

NGHỀ

(T.LẠC)

GDQP

(C.CHÂU)

2 8:10: – 8:55 TOÁN

(T.DUY)

TOÁN

(T.DUY)

VĂN

(C.LINH)

NGHỀ

(T.LẠC)

GDQP

(C.CHÂU)

GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 TOÁN

(T.DUY)

AVQT C.NGHỆ

(C.SƯƠNG)

(T.NHÂN)

AVQT
4 10:10 – 10:55 ANH

(C.CHI)

AVQT TOÁN

(T.DUY)

(T.NHÂN)

AVQT
5 11:00 – 11:45 ANH

(C.CHI)

AVQT

(T.NHÂN)

GDCD

(T.THIỆN)

AVQT
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 ĐỊA

(C.QUYÊN)

ANH

(C.CHI)

HÓA

(T.VŨ)

TOÁN

(T.DUY)

HÓA

(T.VŨ)

7 14:20 – 15:05 VĂN

(C.LINH)

HÓA

(T.VŨ)

T. DỤC

(T.TUẤN)

TIN

(T.VÔN)

SỬ

(C.HƯƠNG)

GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 VĂN

(C.LINH)

VĂN

(C.LINH)

T. DỤC

(T.TUẤN)

TIN

(T.VÔN)

SINH

(C.HỒNG)

9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 12A2 GVCN : Cô Len
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN VĂN

(C.LEN)

(T.NHÂN)

TIN

(T.VÔN)

VĂN

(C.LEN)

2 8:10: – 8:55 VĂN

(C.LEN)

TOÁN

(T.THẠNH)

(T.NHÂN)

(T.NHÂN)

VĂN

(C.LEN)

                                        GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 VĂN

(C.LEN)

TOÁN

(T.THẠNH)

TOÁN

(T.THẠNH)

TOÁN

(T.THẠNH)

GDQP

(C.CHÂU)

4 10:10 – 10:55 HÓA

(T.VŨ)

ANH

(C.ĐỊNH)

TOÁN

(T.THẠNH)

GDCD

(T.THIỆN)

GDQP

(C.CHÂU)

5 11:00 – 11:45 T. DỤC

(T.TUẤN)

ANH

(C.ĐỊNH)

CÔNG NGHỆ

(C.SƯƠNG)

TOÁN

(T.THẠNH)

T. DỤC

(T.TUẤN)

NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 HÓA

(T.VŨ)

AVQT SINH

(C.HỒNG)

ANH

(C.ĐỊNH)

AVQT
7 14:20 – 15:05 ĐỊA

(C.QUYÊN)

AVQT  SINH

(C.HỒNG)

ANH

(C.ĐỊNH)

AVQT
GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 ĐỊA

(C.QUYÊN)

AVQT HÓA

(T.VŨ)

SỬ

(C.HƯƠNG)

AVQT
9 16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ