THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 2 (2018-2019)

THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 2 (2018-2019)

Trường Việt Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ Lớp 6 đến lớp 12 tại Cơ Sở 2 Thời Khóa Biểu Năm Học 2018 – 2019. Áp dụng từ ngày 20/08/2018.

Lớp 6A2 (Phòng 301 - GVCN: Cô Ngọc)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO TOÁN- C. THẢO – P. 301 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB TOÁN- C. THẢO – P. 301 TOÁN- C. THẢO – P. 301
2 8:30 – 9:15 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO ĐỊA- C. THÙY – P. 303 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB VĂN – C. NGỌC – P. 302 TOÁN- C. THẢO – P. 301
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 SỬ- TH. BÌNH – P. 302 VĂN – C. NGỌC – P. 302 GDCD- C. MAI – P. 301 NHẠC- C. TIÊN – P. NHẠC
CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ
4 10:25 – 11:10 AVQT – P. 301 VĂN – C. NGỌC – P. 302 LÝ- C. THI – P. 304 AVQT – P. 301 ANH VĂN-C. NGA – P. 302
5 11:15 – 11:55 AVQT – P. 301 MT- C. THÊU – P. HỌA LÝ- C. THI – P. 304 AVQT – P. 301 ANH VĂN-C. NGA – P. 302
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 ANH VĂN-C. NGA – P. 302 CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ SINH – C. MAI – P. 304 VĂN – C. NGỌC – P. 302 AVQT – P. 301
7 14:20 – 15:00 ANH VĂN-C. NGA – P. 302 TOÁN- C. THẢO – P. 301 SINH – C. MAI – P. 304 VĂN – C. NGỌC – P. 302 AVQT – P. 301
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 15:50 PDR
16:15 – 16:15 ADVISORY

Lớp 7A2 (Phòng 303 - GVCN: Cô Thùy)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 AVQT – P. 303 VĂN- C. TUYỀN – P. 302 AVQT – P. 303 VĂN- C. TUYỀN – P. 302 ANH VĂN-C. NGA – P. 302
2 8:30 – 9:15 AVQT – P. 303 GDCD- TH. VŨ – P. 301 AVQT – P. 303 ĐỊA- C. THÙY – P. 303 ANH VĂN-C. NGA – P. 302
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 AVQT – P. 303 MT- C. THÊU – P. HỌA AVQT – P. 303 ĐỊA- C. THÙY – P. 303 TOÁN- C. TRINH – P. 301
4 10:25 – 11:10 TOÁN- C. TRINH – P. 301 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB VĂN- C. TUYỀN – P. 302 NHẠC- C. TIÊN – P. NHẠC SINH – C. MAI – P. 304
5 11:15 – 11:55 TOÁN- C. TRINH – P. 301 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB VĂN- C. TUYỀN – P. 302 SỬ- C. CHÂU – P. 302 SINH – C. MAI – P. 304
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO LÝ- C. THI – P. 304 ANH VĂN-C. NGA – P. 302 TOÁN- C. TRINH – P. 301 CÔNG NGHỆ- C. MAI- P. CÔNG NGHỆ
7 14:20 – 15:00 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO LÝ- C. THI – P. 304 SỬ- C. CHÂU – P. 302 TOÁN- C. TRINH – P. 301
CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 15:50 PDR
16:15 – 16:15 ADVISORY

Lớp 7B2 (Phòng 304 - GVCN: Cô Nga & Cô Trinh)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 ANH VĂN-C. NGA – P. 302 AVQT – P. 304 VĂN- C. TUYỀN – P. 302 AVQT – P. 304 SINH – C. MAI – P. 304
2 8:30 – 9:15 ĐỊA- C. THÙY – P. 303 AVQT – P. 304 VĂN- C. TUYỀN – P. 302 AVQT – P. 304 SINH – C. MAI – P. 304
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 TOÁN- C. TRINH – P. 301 AVQT – P. 304 TOÁN- C. TRINH – P. 301 AVQT – P. 304 NHẠC- C. TIÊN – P. NHẠC
4 10:25 – 11:10 VĂN- C. TUYỀN – P. 302 MT- C. THÊU – P. HỌA TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB ĐỊA- C. THÙY – P. 303 TOÁN- C. TRINH – P. 301
5 11:15 – 11:55 VĂN- C. TUYỀN – P. 302 GDCD- TH. VŨ – P. 301 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB TOÁN- C. TRINH – P. 301 TOÁN- C. TRINH – P. 301
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 LÝ- C. THI- P.304 SỬ – C. HỒNG – P. 302 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO CÔNG NGHỆ- C. MAI- P. CÔNG NGHỆ ANH VĂN-C. NGA – P. 302
7 14:20 – 15:00 LÝ- C. THI- P.304 SỬ – C. HỒNG – P. 302 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ ANH VĂN-C. NGA – P. 302
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 15:50 PDR
16:15 – 16:15 ADVISORY

Lớp 8A2 (Phòng 403 - GVCN: Cô Tuyền)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 TOÁN- C. THẢO – P. 406 CÔNG NGHỆ- T. NAM – P. CÔNG NGHỆ TOÁN- C. THẢO – P. 406 NGHỀ- TH. TRUNG – COMPUTER LAB LÝ – C. THI – P. LÝ
2 8:30 – 9:15 TOÁN- C. THẢO – P. 406 MT- C. THÊU – P. HỌA TOÁN- C. THẢO – P. 406 NGHỀ- TH. TRUNG – COMPUTER LAB NHẠC- C. TIÊN – P. NHẠC
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 VĂN- C. TUYỀN – P.405 LÝ – C. THI – 403 HÓA- TH. VŨ – P. 403 GDCD- TH. VŨ – 406 ANH VĂN- TH. PHÁT – P.404
4 10:25 – 11:10 AVQT – 403 SỬ – C. HỒNG – P. 405 HÓA- TH. VŨ – P. 403 AVQT – 403 AVQT – 403
5 11:15 – 11:55 AVQT – 403 SỬ – C. HỒNG – P. 405 ĐỊA- C. NHO – P.404 AVQT – 403 AVQT – 403
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 ANH VĂN- TH. PHÁT – P.404 ANH VĂN- TH. PHÁT – P.404 VĂN- C. TUYỀN – P.405 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO SINH – C. NHUNG – P. 403
7 14:20 – 15:00 SINH – C. NHUNG – P. 403 VĂN- C. TUYỀN – P.405 VĂN- C. TUYỀN – P.405 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO SINH – C. NHUNG – P. 403
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 15:50 PDR
16:15 – 16:15 ADVISORY

Lớp 8B2 (Phòng 404 - GVCN: Thầy Phát)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 SINH – C. NHUNG – P. SINH MT- C. THÊU – P. HỌA LÝ – C. THI – P. 403 AVQT – 404
CÔNG NGHỆ- T. NAM – P. CÔNG NGHỆ
2 8:30 – 9:15 SINH – C. NHUNG – P. SINH SỬ – C. HỒNG – P. 405 LÝ – C. THI – P. 403 AVQT – 404 HÓA- TH. VŨ – P. 403
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 ANH VĂN- TH. PHÁT – P.404 SỬ – C. HỒNG – P. 405 ANH VĂN- TH. PHÁT – P.404 NGHỀ- TH. TRUNG – COMPUTER LAB VĂN- C. TUYỀN – P.405
4 10:25 – 11:10 TOÁN- C. THẢO – P. 406 AVQT – 404 ĐỊA- C. NHO – P.404 NGHỀ- TH. TRUNG – COMPUTER LAB AVQT – 404
5 11:15 – 11:55 TOÁN- C. THẢO – P. 406 AVQT – 404 HÓA- TH. VŨ – P. 403 GDCD- TH. VŨ – 406 AVQT – 404
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 NHẠC- C. TIÊN – P. NHẠC THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO TOÁN- C. THẢO – P. 406 VĂN- C. TUYỀN – P.405 TOÁN- C. THẢO – P. 406
7 14:20 – 15:00 ANH VĂN- TH. PHÁT – P.404 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO TOÁN- C. THẢO – P. 406 VĂN- C. TUYỀN – P.405 VĂN- C. TUYỀN – P.405
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 PDR
16:15 – 16:45 ADVISORY

Lớp 9A2 (Phòng 405 - GVCN: Cô Loan & Cô Tuyên)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 VĂN- C. LOAN – P. 405 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB ĐỊA- C. NHO – P.404 VĂN- C. LOAN – P. 405 AVQT – 405
2 8:30 – 9:15 VĂN- C. LOAN – P. 405 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB ĐỊA- C. NHO – P.404 TOÁN- TH. HIỆP – P.406 AVQT – 405
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 TOÁN- TH. HIỆP – P.406 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO LÝ- C. TUYÊN – P. LÝ LÝ- C. TUYÊN – P. 403 LÝ- C. TUYÊN – P. 403
4 10:25 – 11:10 HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO AVQT – 405 AVQT – 405 VĂN- C. LOAN – P. 405
5 11:15 – 11:55 HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM TOÁN- TH. HIỆP – P.406 AVQT – 405 AVQT – 405 VĂN- C. LOAN – P. 405
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 SINH – C. PHẤN – P. SINH VĂN- C. LOAN – P. 405 ANH VĂN- C. LY – P. 404 NHẠC- C. TIÊN – P. NHẠC ANH VĂN- C. LY – P. 404
7 14:20 – 15:00 SINH – C. PHẤN – P. SINH HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM ANH VĂN- C. LY – P. 404 TOÁN- TH. HIỆP – P.406 ANH VĂN- C. LY – P. 404
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 TOÁN- TH. HIỆP – P.406 SỬ – C. HỒNG – P. 405 GDCD- CÔ MAI – P. 406 TOÁN- TH. HIỆP – P.406
CÔNG NGHỆ- T. NAM – P. CÔNG NGHỆ
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 9B2 (Phòng 406 - GVCN: Thầy Hiệp)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM SỬ – C. HỒNG – P. 405 SINH – C. PHẤN – P. SINH TOÁN- TH. HIỆP – P.406 AVQT – 406
2 8:30 – 9:15 HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM ANH VĂN- C. LY – P. 404 SINH – C. PHẤN – P. SINH VĂN- C. LOAN – P. 405 AVQT – 406
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 LÝ- C. TUYÊN – P. 403 TOÁN- TH. HIỆP – P.406 VĂN- C. LOAN – P. 405 VĂN- C. LOAN – P. 405 TOÁN- TH. HIỆP – P.406
4 10:25 – 11:10 VĂN- C. LOAN – P. 405 AVQT – 406 TOÁN- TH. HIỆP – P.406 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM
5 11:15 – 11:55 VĂN- C. LOAN – P. 405 AVQT – 406 GDCD- CÔ MAI – P. 406 THỂ DỤC – TH. THẾ – SÂN THỂ THAO
CÔNG NGHỆ- T. NAM – P. CÔNG NGHỆ
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 AVQT – 406 ĐỊA- C. NHO – P.404 LÝ- C. TUYÊN – P. LÝ ANH VĂN- C. LY – P. 404 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB
7 14:20 – 15:00 AVQT – 406 ĐỊA- C. NHO – P.404 LÝ- C. TUYÊN – P. LÝ ANH VĂN- C. LY – P. 404 TIN- TH. TRUNG – COMPUTER LAB
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 ANH VĂN- C. LY – P. 404 TOÁN- TH. HIỆP – P.406 VĂN- C. LOAN – P. 405 NHẠC- C. TIÊN – P. NHẠC TOÁN- TH. HIỆP – P.406
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 10A2 (Phòng 201 - GVCN: Cô Ngà)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 VĂN- C. NGÀ – P. 205 ĐỊA- C. THÙY – P.201 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 GDCD – TH. VŨ – P. 201 TOÁN- C. THI – P. 204
2 8:30 – 9:15 VĂN- C. NGÀ – P. 205 LÝ- C. TUYÊN – P. LÝ HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ TOÁN- C. THI – P. 204
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO LÝ- C. TUYÊN – P. LÝ SINH- C. NHUNG – P. SINH VĂN- C. NGÀ – P. 205 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202
4 10:25 – 11:10 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO VĂN- C. NGÀ – P. 205 TOÁN- C. THI – P. 204 VĂN- C. NGÀ – P. 205 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC
5 11:15 – 11:55 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 TOÁN- C. THI – P. 204 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 TOÁN- C. THI – P. 204 AVQT – P. 201 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 AVQT – P. 201 LÝ- C. TUYÊN – P. 202
7 14:20 – 15:00 SỬ- TH. BÌNH – P. 201 AVQT – P. 201 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 AVQT – P. 201 ĐỊA- C. THÙY – P.201
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 TOÁN- C. THI – P. 204 AVQT – P. 201 HÓA- CÔ VIÊN – P. THÍ NGHIỆM AVQT – P. 201 SHCN
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 10B2 (Phòng 202 - GVCN: Cô Thi)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 TOÁN- C. THI – P. 204 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 VĂN- C. NGỌC – P. 205
2 8:30 – 9:15 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 VĂN- C. NGỌC – P. 205 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 VĂN- C. NGỌC – P. 205
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 TOÁN- C. THI – P. 204 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 ĐỊA- C. THÙY – P.201 TOÁN- C. THI – P. 204 TOÁN- C. THI – P. 204
4 10:25 – 11:10 VĂN- C. NGỌC – P. 205 LÝ- C. TUYÊN – P.LÝ ĐỊA- C. THÙY – P.201 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC TOÁN- C. THI – P. 204
5 11:15 – 11:55 VĂN- C. NGỌC – P. 205 SINH- C. NHUNG – P. SINH LÝ- C. TUYÊN – P. LÝ CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ HÓA- CÔ VIÊN – P. 202
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 SỬ- TH. BÌNH – P. 201 AVQT – P. 202 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB AVQT – P. 202
THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO
7 14:20 – 15:00 TOÁN- C. THI – P. 204 AVQT – P. 202 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB AVQT – P. 202
THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 LÝ- C. TUYÊN – P. 202 AVQT – P. 202 GDCD – C. THỦY – p. 201 AVQT – P. 202 SHCN
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 10C2 (Phòng 203 - GVCN: Cô Ly & Cô Viên)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 LÝ- C. TUYÊN – P. 202 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 ĐỊA- C. THÙY – P.201 VĂN- C. NGÀ – P. 205
THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO
2 8:30 – 9:15 LÝ- C. TUYÊN – P. 202 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 ĐỊA- C. THÙY – P.201 VĂN- C. NGÀ – P. 205
THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 VĂN- C. NGÀ – P. 205 TOÁN- C. THI – P. 204 VĂN- C. NGÀ – P. 205 SINH- C. NHUNG – P. SINH ANH VĂN-C. LY – P. 203
4 10:25 – 11:10 TOÁN- C. THI – P. 204 TOÁN- C. THI – P. 204 ANH VĂN-C. LY – P. 203 CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ ANH VĂN-C. LY – P. 203
5 11:15 – 11:55 TOÁN- C. THI – P. 204 VĂN- C. NGÀ – P. 205 ANH VĂN-C. LY – P. 203 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC TOÁN- C. THI – P. 204
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB AVQT – P. 203 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 AVQT – P. 203 HÓA- CÔ VIÊN – P. THÍ NGHIỆM
7 14:20 – 15:00 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB AVQT – P. 203 GDCD – C. THỦY – p. 201 AVQT – P. 203 LÝ- C. TUYÊN – P. 202
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 SỬ- TH. BÌNH – P. 201 AVQT – P. 203 TOÁN- C. THI – P. 204 AVQT – P. 203 SHCN
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 10D2 (Phòng 204 - GVCN: Cô Phụng)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 TOÁN- C. PHỤNG P. 204 VĂN- C. NGỌC – P. 205 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203
2 8:30 – 9:15 TOÁN- C. PHỤNG P. 204 VĂN- C. NGỌC – P. 205 TOÁN- C. PHỤNG P. 204 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB SỬ- C. HƯƠNG – P. 201 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ GDCD – C. THỦY – P.201
4 10:25 – 11:10 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB ĐỊA- C. THÙY – P.201 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 LÝ- C. TUYÊN – P. 202 ĐỊA- C. THÙY – P.201
5 11:15 – 11:55 LÝ- C. TUYÊN – P. 202 TOÁN- C. PHỤNG P. 204 SINH- C. NHUNG – P. SINH ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 VĂN- C. NGỌC – P. 205 AVQT – P. 204 TOÁN- C. PHỤNG P. 204 AVQT – P. 204 VĂN- C. NGỌC – P. 205
7 14:20 – 15:00 HÓA- CÔ VIÊN – P. HÓA AVQT – P. 204 TOÁN- C. PHỤNG P. 204 AVQT – P. 204 VĂN- C. NGỌC – P. 205
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 HÓA- CÔ VIÊN – P. HÓA AVQT – P. 204 LÝ- C. TUYÊN – P. 202 AVQT – P. 204 SHCN
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 10E2 (Phòng 205 - GVCN: Cô Hà)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB TOÁN- C. PHỤNG P. 204 LÝ- C. TUYÊN – P. THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ- C. MAI – P. CÔNG NGHỆ HÓA- CÔ VIÊN – P. THÍ NGHIỆM
2 8:30 – 9:15 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB TOÁN- C. PHỤNG P. 204 LÝ- C. TUYÊN – P. THÍ NGHIỆM TOÁN- C. PHỤNG P. 204 SINH- C. NHUNG – P. SINH
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC TOÁN- C. PHỤNG P. 204 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 VĂN- C. LINH – P. 205
4 10:25 – 11:10 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 VĂN- C. LINH – P. 205 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203 VĂN- C. LINH – P. 205
5 11:15 – 11:55 SỬ- TH. BÌNH – P. 201 HÓA- CÔ VIÊN – P. 202 VĂN- C. LINH – P. 205 LÝ- C. TUYÊN – P. 202 ANH VĂN-TH. PHÁT – P. 203
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 ĐỊA- C. QUYÊN – P.201 AVQT – P. 205 GDCD – C. THỦY – p. 201 AVQT – P. 205 TOÁN- C. PHỤNG P. 204
7 14:20 – 15:00 ĐỊA- C. QUYÊN – P.201 AVQT – P. 205 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO AVQT – P. 205 TOÁN- C. PHỤNG P. 204
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 VĂN- C. LINH – P. 205 AVQT – P. 205 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO AVQT – P. 205 SHCN
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 11A2 (Phòng 305 - GVCN: Cô Phượng)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 ANH VĂN- C. LY – P. 305 AVQT – P. 305 ANH VĂN- C. LY – P. 305 AVQT – P. 305 NGHỀ- TH. LẠC – COMPUTER LAB
2 8:30 – 9:15 ANH VĂN- C. LY – P. 305 AVQT – P. 305 ANH VĂN- C. LY – P. 305 AVQT – P. 305 NGHỀ- TH. LẠC – COMPUTER LAB
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 LÝ- C. THI – P.309 AVQT – P. 305 SINH- C. PHẤN – P. 309 AVQT – P. 305 VĂN- C. LOAN – P.306
4 10:25 – 11:10 LÝ- C. THI – P.309 SỬ- C. HƯƠNG – P. 306 VĂN- C. LOAN – P.306 TOÁN- C. HIỆP – P. 310 TOÁN- C. HIỆP – P. 310
5 11:15 – 11:55 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM VĂN- C. LOAN – P.306 TOÁN- C. HIỆP – P. 310 GDCD – C. THỦY – P.305
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 VĂN- C. LOAN – P.306 TOÁN- C. HIỆP – P. 310 HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO ĐỊA- C.THÙY – P. 306
7 14:20 – 15:00 VĂN- C. LOAN – P.306 TOÁN- C. HIỆP – P. 310 HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO CÔNG NGHỆ- TH. NAM – P. 310
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 SINH – C. PHẤN – P. SINH LÝ- C. THI – P.309 TOÁN- C. HIỆP – P. 310 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC SHCN
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 11B2 (Phòng 306 - GVCN: Cô Thi)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 LÝ- C. THI – P.309 AVQT – P. 306 TOÁN- C. PHỤNG – P. 310 AVQT – P. 306 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC
2 8:30 – 9:15 LÝ- C. THI – P.309 AVQT – P. 306 HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM AVQT – P. 306 GDCD – C. THỦY – P.305
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 ANH VĂN- C. LY – P. 305 AVQT – P. 306 HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM AVQT – P. 306 NGHỀ- TH. LẠC – COMPUTER LAB
4 10:25 – 11:10 VĂN- C. NGÀ – P. 306 ANH VĂN- C. LY – P. 305 SINH- C. PHẤN – P. 309 LÝ- C. THI – P.LÝ NGHỀ- TH. LẠC – COMPUTER LAB
5 11:15 – 11:55 VĂN- C. NGÀ – P. 306 SỬ- C. HƯƠNG – P. 306 SINH- C. PHẤN – P. 309 ĐỊA- C.THÙY – P. 306 TOÁN- C. PHỤNG – P. 310
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM ANH VĂN- C. LY – P. 305 TOÁN- C. PHỤNG – P. 310 CÔNG NGHỆ- TH. NAM – P. 310
7 14:20 – 15:00 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB ANH VĂN- C. LY – P. 305 TOÁN- C. PHỤNG – P. 310 VĂN- C. NGÀ – P. 306
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 TOÁN- C. PHỤNG – P. 310 TOÁN- C. PHỤNG – P. 310 VĂN- C. NGÀ – P. 306 VĂN- C. NGÀ – P. 306 SHCN
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 12A2 (Phòng 310 - GVCN: Thầy Duy)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 VĂN- C. LEN – P. 306 SINH- C. NHUNG – P. SINH HÓA- TH. VỦ – P. 309 AVQT – P. 309 VĂN- C. LEN – P. 306
2 8:30 – 9:15 VĂN- C. LEN – P. 306 SINH- C. NHUNG – P. SINH TOÁN- TH. DUY – P. 310 AVQT – P. 309 VĂN- C. LEN – P. 306
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 LÝ- TH. NHÂN – P.LÝ TOÁN- TH. DUY – P. 310 VĂN- C. LEN – P. 306 AVQT – P. 309 CÔNG NGHỆ- TH. NAM – P. 310
4 10:25 – 11:10 TOÁN- TH. DUY – P. 310 TOÁN- TH. DUY – P. 310 THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO HÓA- TH. VỦ P. HÓA GDCD – C. THỦY – P.305
5 11:15 – 11:55 TOÁN- TH. DUY – P. 310 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO HÓA- TH. VỦ P. HÓA LÝ- TH. NHÂN – P. LÝ
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC ĐỊA- C. QUYÊN – 306 SỬ- C. HƯƠNG – P. 306 SỬ- C. HƯƠNG – P. 306 AVQT – P. 309
7 14:20 – 15:00 ANH VĂN- C. ĐỊNH – P. 305 ĐỊA- C. QUYÊN – 306 LÝ- TH. NHÂN – P.309 ANH VĂN- C. ĐỊNH – P. 305 AVQT – P. 309
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 ANH VĂN- C. ĐỊNH – P. 305 ANH VĂN- C. ĐỊNH – P. 305 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB TOÁN- TH. DUY – P. 310 AVQT – P. 309
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection

Lớp 12B2 (Phòng 309 - GVCN: Cô Nhung)

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 LÝ- TH. NHÂN – P. LÝ TOÁN- TH. DUY – P. 310 VĂN- C. LEN – P. 306 TOÁN- TH. DUY – P. 310 GDCD – C. THỦY – P.305
2 8:30 – 9:15 LÝ- TH. NHÂN – P. LÝ TOÁN- TH. DUY – P. 310 VĂN- C. LEN – P. 306 TOÁN- TH. DUY – P. 310 CÔNG NGHỆ- TH. NAM – P. 310
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 VĂN- C. LEN – P. 306 TIN- C. HÀ – COMPUTER LAB TOÁN- TH. DUY – P. 310 GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC GDQP- C. CHÂU – SÂN THỂ DỤC
4 10:25 – 11:10 SINH- C. NHUNG – P. SINH THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO TOÁN- TH. DUY – P. 310 HÓA- C. PHƯỢNG – P. 309 VĂN- C. LEN – P. 306
5 11:15 – 11:55 SINH- C. NHUNG – P. SINH THỂ DỤC – TH. TẤN – SÂN THỂ THAO HÓA- C. PHƯỢNG – P. THÍ NGHIỆM HÓA- C. PHƯỢNG – P. 309 VĂN- C. LEN – P. 306
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 ANH VĂN- C. ĐỊNH – P. 305 ANH VĂN- C. ĐỊNH – P. 305 AVQT – P. 310 ANH VĂN- C. ĐỊNH – P. 305 AVQT – P. 310
7 14:20 – 15:00 LÝ- TH. NHÂN – P.309 ANH VĂN- C. ĐỊNH – P. 305 AVQT – P. 310 SỬ- C. HƯƠNG – P. 306 AVQT – P. 310
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 ĐỊA- C. QUYÊN – 306 ĐỊA- C. QUYÊN – 306 AVQT – P. 310 SỬ- C. HƯƠNG – P. 306 AVQT – P. 310
16:15 – 16:45 PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY PDR – ADVISORY DEAR/Meta reflection