THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 2 (2017-2018)

THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 2 (2017-2018)

Trường Việt Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ Lớp 6 đến lớp 12 tại Cơ Sở 2 Thời Khóa Biểu Năm Học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 14/08/2017.

Lớp 6A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 VĂN – C. TUYỀN – 205 AVQT – KET 6 – 202 MT- C. THÊU – 206 AVQT – KET 6 – 202 ANH VĂN- C. NGA – 202
Tiết 2 VĂN – C. TUYỀN – 205 AVQT – KET 6 – 202 LÝ- TH. PHÚC – TH LÝ AVQT – KET 6 – 202 ANH VĂN- C. NGA – 202
GIỜ CHƠI
Tiết 3 ANH VĂN- C. NGA – 202 TIN- C. HÀ – LAB2 NHẠC – C. THANH – 205 CÔNG NGHỆ- C. NHUNG – TH SINH THỂ DỤC – TH. TẤN
Tiết 4 ANH VĂN- C. NGA – 202 TIN- C. HÀ – LAB2 TOÁN- C. PHỤNG – 206 TOÁN- C. PHỤNG – 206 THỂ DỤC – TH. TẤN
Tiết 5 TOÁN- C. PHỤNG – 206 ANH VĂN- C. NGA – 202 TOÁN- C. PHỤNG – 206 TOÁN- C. PHỤNG – 206 LÝ- TH. PHÚC – TH LÝ
Tiết 6 VĂN – C. TUYỀN – 205 TOÁN- C. PHỤNG – 206 ĐỊA- C. THÙY – 204 SINH- C. NHUNG – TH SINH VĂN – C. TUYỀN – 205
Tiết 7 CÔNG NGHỆ- C. NHUNG – TH SINH TOÁN- C. PHỤNG – 206 VĂN – C. TUYỀN – 205 SINH- C. NHUNG – TH SINH VĂN – C. TUYỀN – 205
Tiết 8 AVQT – KET 6 – 202 SỬ – C. CHÂU – 204 AVQT – KET 6 – 202 GDCD- TH. VŨ- 204 SHCN – 204
PDR
ADVISORY

Lớp 7A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 TOÁN- TH. HIỆP – 206 VĂN – C. TUYỀN – 205 NHẠC- C. THANH – 205 SINH- C. NHUNG – TH SINH ANH VĂN-CÔ CHI – 203
Tiết 2 TOÁN- TH. HIỆP – 206 VĂN – C. TUYỀN – 205 MT- C. THÊU – 206 SINH- C. NHUNG – TH SINH SỬ – C. CHÂU – 204
GIỜ CHƠI
Tiết 3 SỬ – C. CHÂU – 204 TOÁN- TH. HIỆP – 206 ĐỊA- C. THÙY – 204 TOÁN- TH. HIỆP – 206 LÝ- TH. PHÚC – TH LÝ
Tiết 4 ĐỊA- C. THÙY – 204 TOÁN- TH. HIỆP – 206 ANH VĂN-CÔ CHI – 203 VĂN – C. TUYỀN – 205 LÝ- TH. PHÚC – TH LÝ
Tiết 5 ANH VĂN- C. CHI – 203 TIN- C. HÀ – LAB2 ANH VĂN-CÔ CHI – 203 VĂN – C. TUYỀN – 205 TOÁN- TH. HIỆP – 206
Tiết 6 AVQT- KET 7 – 203 TIN- C. HÀ – LAB2 AVQT- KET 7 – 203 GDCD- TH. VŨ- 204 AVQT- KET 7 – 203
Tiết 7 AVQT- KET 7 – 203 THỂ DỤC- TH. TẤN AVQT- KET 7 – 203 CÔNG NGHỆ- C. LYNA – 201 AVQT- KET 7 – 203
Tiết 8 VĂN – C. TUYỀN – 205 THỂ DỤC- TH. TẤN VĂN – C. TUYỀN – 205 CÔNG NGHỆ- C. LYNA – 201 SHCN – 203
PDR
ADVISORY

Lớp 8A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 THỂ DỤC- TH. TẤN ANH VĂN- C. LY – 202 ĐỊA- C. THÙY – 204 VĂN – C. TUYỀN – 205 TOÁN- C. PHỤNG – 206
Tiết 2 THỂ DỤC- TH. TẤN ANH VĂN- C. LY – 202 SỬ – C. CHÂU – 204 VĂN – C. TUYỀN – 205 TOÁN- C. PHỤNG – 206
GIỜ CHƠI
Tiết 3 VĂN – C. TUYỀN – 205 LÝ – C. THI – TH LÝ MT- C. THÊU – 206 HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA VĂN – C. TUYỀN – 205
Tiết 4 CÔNG NGHỆ- TH. NAM – 201 LÝ – C. THI – TH LÝ NHẠC- C. THANH – 205 GDCD- TH. VŨ- 204 VĂN – C. TUYỀN – 205
Tiết 5 SỬ – C. CHÂU – 204 TOÁN- C. PHỤNG – 206 ANH VĂN- C. LY – 202 ANH VĂN- C. LY – 202 HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA
Tiết 6 SINH- C. NHUNG – TH SINH AVQT TOÁN- C. PHỤNG – 206 AVQT NGHỀ- TH. VÔN – LAB2
Tiết 7 TOÁN- C. PHỤNG – 206 AVQT SINH- C. NHUNG – TH SINH AVQT NGHỀ- TH. VÔN – LAB2
Tiết 8 TOÁN- C. PHỤNG – 206 AVQT HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA AVQT SHCN – 205
PDR
ADVISORY

Lớp 9A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 CÔNG NGHỆ- TH. NAM – 201 TOÁN- TH. HIỆP – 206 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA HÓA – TH. VỦ – TH HÓA VĂN- C. LOAN – 205
Tiết 2 SỬ – C. CHÂU – 204 TOÁN- TH. HIỆP – 206 NHẠC- C. THANH – 205 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA VĂN- C. LOAN – 205
GIỜ CHƠI
Tiết 3 TOÁN- TH. HIỆP – 206 ĐỊA- C. THÙY – 204 SINH- C. NHUNG – TH SINH VĂN- C. LOAN – 205 TIN- C. HÀ – LAB2
Tiết 4 TOÁN- TH. HIỆP – 206 VĂN- C. LOAN – 205 LÝ- C. THI – TH LÝ ANH VĂN- C. LY – 203 ANH VĂN- C. LY – 203
Tiết 5 TIN- C. HÀ – LAB2 VĂN- C. LOAN – 205 LÝ- C. THI – TH LÝ GDCD- TH. VŨ- 204 ANH VĂN- C. LY – 203
Tiết 6 THỂ DỤC- TH. TẤN AVQT VĂN- C. LOAN – 205 AVQT ĐỊA- C. THÙY – 204
Tiết 7 THỂ DỤC- TH. TẤN AVQT TOÁN- TH. HIỆP – 206 AVQT LÝ- C. THI – TH LÝ
Tiết 8 SINH- C. NHUNG – TH SINH AVQT TOÁN- TH. HIỆP – 206 AVQT SHCN – 206
PDR
ADVISORY

Lớp 10A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 SINH- C. NHUNG – TH SINH THỂ DỤC- TH. TẤN LÝ- TH. PHÚC- TH LÝ VĂN- C. LEN – 304 LÝ- TH. PHÚC – TH LÝ
Tiết 2 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA THỂ DỤC – TH. TẤN VĂN- C. LEN – 304 VĂN- C. LEN – 304 LÝ- TH. PHÚC – TH LÝ
GIỜ CHƠI
Tiết 3 TOÁN- C. PHỤNG – 306 SỬ- C. HƯƠNG – 303 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA ĐỊA – C. THUỲ – 303 AVQT
Tiết 4 TOÁN- C. PHỤNG – 306 TOÁN- C. PHỤNG – 306 ANH VĂN- C. NGA – 203 TIN- C. HÀ – LAB2 AVQT
Tiết 5 ANH VĂN- C. NGA – 203 ĐỊA- C. THUỲ – 303 ANH VĂN- C. NGA – 203 TIN- C. HÀ – LAB2 AVQT
Tiết 6 TOÁN- C. PHỤNG – 306 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA AVQT CÔNG NGHỆ- C. LYNA – 201 GDCD – C. MINH – 303
Tiết 7 VĂN- C. LEN – 304 GDQP- C. CHÂU AVQT TOÁN- C. PHỤNG – 306 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA
Tiết 8 VĂN- C. LEN – 304 ANH VĂN- C. NGA – 203 AVQT TOÁN- C. PHỤNG – 306 SHCN – 301
PDR
ADVISORY

Lớp 11A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 NGHỀ- TH. LẠC – LAB2 HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA VĂN- C. LOAN – 304 TOÁN- TH. DUY – 306 THỂ DỤC – TH. TẤN
Tiết 2 NGHỀ- TH. LẠC – LAB2 SỬ- C. HƯƠNG – 303 SINH- C. NHUNG – TH SINH TOÁN- TH. DUY – 306 THỂ DỤC – TH. TẤN
GIỜ CHƠI
Tiết 3 LÝ- C. THI – TH LÝ AVQT ANH VĂN- C. LY AVQT HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA
Tiết 4 LÝ- C. THI – TH LÝ AVQT TOÁN- TH. DUY – 306 AVQT VĂN- C. LOAN – 304
Tiết 5 CÔNG NGHỆ- TH. NAM – 201 AVQT TOÁN- TH. DUY – 306 AVQT VĂN- C. LOAN – 304
Tiết 6 TIN- C. HÀ – LAB2 TOÁN- TH. DUY – 306 GDQP- TH. MINH – SÂN GDQP VĂN- C. LOAN – 304 ANH VĂN- C. LY – 302
Tiết 7 ĐỊA – C. QUYÊN – 303 TOÁN- TH. DUY – 306 GDCD- C. MINH – 303 VĂN- C. LOAN – 304 ANH VĂN- C. LY – 302
Tiết 8 ANH VĂN- C. LY – 302 TIN- C. HÀ – LAB2 LÝ- C. THI – TH LÝ HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA SHCN – 302
PDR
ADVISORY

Lớp 11B2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA SỬ- C. HƯƠNG – 303 TIN- C. HÀ – LAB2 LÝ- C. THI – TH LÝ THỂ DỤC – TH. TẤN
Tiết 2 CÔNG NGHỆ- TH. NAM – 201 VĂN- C. LOAN -304 HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA LÝ- C. THI – TH LÝ THỂ DỤC – TH. TẤN
GIỜ CHƠI
Tiết 3 NGHỀ- TH. LẠC – LAB2 AVQT VĂN- C. LOAN – 304 AVQT TOÁN- TH. HIỆP – 306
Tiết 4 NGHỀ- TH. LẠC – LAB2 AVQT VĂN- C. LOAN – 304 AVQT TOÁN- TH. HIỆP – 306
Tiết 5 SINH- C. NHUNG – TH SINH AVQT GDQP- TH. MINH – SÂN GDQP AVQT TIN- C. HÀ – LAB2
Tiết 6 HÓA- C. PHƯỢNG – TH HÓA ANH VĂN- C. LY – 302 TOÁN- TH. HIỆP – 306 ĐỊA- C. QUYÊN – 303 VĂN- C. LOAN – 304
Tiết 7 TOÁN- TH. HIỆP – 306 ANH VĂN- C. LY – 302 LÝ- C. THI – TH LÝ ANH VĂN- C. LY – 302 VĂN- C. LOAN – 304
Tiết 8 TOÁN- TH. HIỆP – 306 TOÁN- TH. HIỆP – 306 GDCD- C. MINH – 303 ANH VĂN- C. LY SHCN – 201
PDR
ADVISORY

Lớp 12A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 LÝ- TH. NHÂN – TH LÝ SINH- C. MAI – TH SINH GDQP- TH. MINH – SÂN GDQP THỂ DỤC – TH. TẤN CÔNG NGHỆ- TH. NAM – 201
Tiết 2 LÝ- TH. NHÂN – TH LÝ SINH- C. MAI – TH SINH GDQP- TH. MINH – SÂN GDQP THỂ DỤC – TH. TẤN TOÁN- TH. DUY – 305
GIỜ CHƠI
Tiết 3 VĂN- C. LINH – 304 VĂN- C. LINH – 304 TOÁN- TH. DUY – 305 TOÁN- TH. DUY – 305 AVQT
Tiết 4 VĂN- C. LINH – 304 VĂN- C. LINH – 304 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA TOÁN- TH. DUY – 305 AVQT
Tiết 5 TOÁN- TH. DUY – 305 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA VĂN- C. LINH – 304 TOÁN- TH. DUY – 305 AVQT
Tiết 6 ANH VĂN- C. ĐỊNH – 301 ANH VĂN- C. ĐỊNH – 301 AVQT TIN- C. HÀ – LAB2 LÝ- TH. NHÂN – TH LÝ
Tiết 7 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA ANH VĂN- C. ĐỊNH – 301 AVQT ĐỊA- C. QUYÊN – 303 GDCD- C. MINH – 303
Tiết 8 ĐỊA- C. QUYÊN – 303 SỬ- C. HƯƠNG – 303 AVQT ANH VĂN- C. ĐỊNH – 301 SHCN – 306
PDR
ADVISORY

Lớp 12B2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 VĂN- C. LEN – 304 LÝ- TH. NHÂN – TH LÝ TOÁN- TH. DUY – 305 THỂ DỤC – TH. TẤN HÓA – TH. VỦ – TH HÓA
Tiết 2 VĂN- C. LEN – 304 LÝ- TH. NHÂN – TH LÝ TOÁN- TH. DUY – 305 THỂ DỤC – TH. TẤN CÔNG NGHỆ- TH. NAM – 201
GIỜ CHƠI
Tiết 3 TOÁN- TH. DUY – 305 SINH- C. MAI – TH SINH GDQP- TH. MINH – SÂN GDQP TIN- C. HÀ – LAB2 AVQT
Tiết 4 TOÁN- TH. DUY – 305 SINH- C. MAI – TH SINH GDQP- TH. MINH – SÂN GDQP VĂN- C. LEN – 304 AVQT
Tiết 5 LÝ- TH. NHÂN – TH LÝ VĂN- C. LEN – 304 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA VĂN- C. LEN – 304 AVQT
Tiết 6 ĐỊA- C. QUYÊN – 303 GDCD- C. MINH – 303 AVQT ANH VĂN- C. ĐỊNH – 301 TOÁN- TH. DUY – 305
Tiết 7 ANH VĂN- C. ĐỊNH – 301 SỬ- C. HƯƠNG – 303 AVQT ANH VĂN- C. ĐỊNH – 301 TOÁN- TH. DUY – 305
Tiết 8 HÓA – TH. VỦ – TH HÓA ANH VĂN- C. ĐỊNH – 301 AVQT ĐỊA- C. QUYÊN – 303 SHCN – 305
PDR
ADVISORY