THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 1 – PHÚ NHUẬN

THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 1 – PHÚ NHUẬN

Trường Việt Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ Lớp 6 đến lớp 12 tại cơ sở 1 Thời Khóa Biểu Năm Học 2015 – 2016. Áp dụng từ ngày 04/08/2015.

LỚP 6A1 GVCN : Cô Nguyệt
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN AVQT AVQT T.DỤC(T.TRANG) AVQT
2 8:10: – 8:55 TOÁN(C.HẠ) AVQT AVQT T.DỤC(T.TRANG) AVQT
GIỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 TOÁN(C.HẠ) SỬ(C.HỒNG) GDCD(C.LINH) TOÁN(C.HẠ) MT(C.THẢO)
4 10:10 – 10:55 ANH(C.NGUYỆT) TOÁN(C.HẠ) VĂN(T.NGUYÊN) ANH(C.NGUYỆT) SINH(NHUNG)
5 11:00 – 11:45 ANH(C.NGUYỆT) TOÁN(C.HẠ) TOÁN(C.HẠ) ANH(C.NGUYỆT) SINH(NHUNG)
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 NHẠC(C.XUÂN) ĐỊA(C.LAN) VĂN(T.NGUYÊN) VĂN(T.NGUYÊN) TOÁN(C.HẠ)
7 14:20 – 15:05 VĂN(T.NGUYÊN) CÔNG NGHỆ(C.MAI) LÝ(T.TRUNG) VĂN(T.NGUYÊN) TIN(C.MY)
8 15:10 – 15:55 VĂN(T.NGUYÊN) CÔNG NGHỆ(C.MAI) LÝ(T.TRUNG) ANH(C.NGUYỆT) TIN(C.MY)
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 7A1 GVCN : Thầy Nguyên
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 NHẠC(C.XUÂN) AVQT AVQT T.DỤC(T.TRANG) AVQT
2 8:10: – 8:55 ANH(C.NGUYỆT) AVQT AVQT T.DỤC(T.TRANG) AVQT
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 ANH(C.NGUYỆT) VĂN(T.NGUYÊN) TOÁN(T.MAI) VĂN(T.NGUYÊN) SINH(NHUNG)
4 10:10 – 10:55 VĂN(T.NGUYÊN) C.NGHỆ(C.MAI) TOÁN(T.MAI) TOÁN(T.MAI) MT(C.THẢO)
5 11:00 – 11:45 VĂN(T.NGUYÊN) C.NGHỆ(C.MAI) LÝ(T.TRUNG) TOÁN(T.MAI) VĂN(T.NGUYÊN)
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 SHCN TIN(C.MY) LÝ(T.TRUNG) ANH(C.NGUYỆT) TIN(C.MY)
7 14:20 – 15:05 TOÁN(T.MAI) ĐỊA(C.LAN) SỬ(C.HỒNG) ANH(C.NGUYỆT) GDCD(C.LINH)
8 15:10 – 15:55 TOÁN(T.MAI) ĐỊA(C.LAN) SỬ(C.HỒNG) VĂN(T.NGUYÊN) SINH(NHUNG)
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 8A1 GVCN : Cô Quyên
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 NGHỀ(C.MY) SỬ(C.HỒNG) TOÁN(T.MAI) VĂN(T.NGUYÊN) SINH(NHUNG)
2 8:10: – 8:55 NGHỀ(C.MY) SỬ(C.HỒNG) TOÁN(T.MAI) CÔNG NGHỆ(C.SƯƠNG) SINH(NHUNG)
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 AVQT HÓA(C.YẾN) AVQT CÔNG NGHỆ(C.SƯƠNG) VĂN(T.NGUYÊN)
4 10:10 – 10:55 AVQT HÓA(C.YẾN) AVQT T.DỤC(T.TRANG) VĂN(T.NGUYÊN)
5 11:00 – 11:45 AVQT LÝ(C.QUYÊN) AVQT T.DỤC(T.TRANG) MT(C.THẢO)
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 TOÁN(T.MAI) VĂN(T.NGUYÊN) ĐỊA(C.LAN) HÓA(C.YẾN) GDCD(C.LINH)
7 14:20 – 15:05 NHẠC(C.XUÂN) VĂN(T.NGUYÊN) ANH(C.NGUYỆT) TOÁN(T.MAI) ANH(C.NGUYỆT)
8 15:10 – 15:55 SHCN LÝ(C.QUYÊN) ANH(C.NGUYỆT) TOÁN(T.MAI) ANH(C.NGUYỆT)
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 9A1 GVCN : Cô Hạ
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN CÔNG NGHỆ(C.MAI) VĂN(T.NGUYÊN) LÝ(C.QUYÊN) VĂN(T.NGUYÊN)
2 8:10: – 8:55 NHẠC(C.XUÂN) LÝ(C.QUYÊN) VĂN(T.NGUYÊN) VĂN(T.NGUYÊN) VĂN(T.NGUYÊN)
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 AVQT LÝ(C.QUYÊN) AVQT ANH(C.THÚY) TOÁN(C.HẠ)
4 10:10 – 10:55 AVQT SỬ(C.HỒNG) AVQT T.DỤC(T.TRANG) TOÁN(C.HẠ)
5 11:00 – 11:45 AVQT VĂN(T.NGUYÊN) AVQT T.DỤC(T.TRANG) GDCD(C.LINH)
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 TOÁN(C.HẠ) ANH(C.THÚY) TOÁN(C.HẠ) TOÁN(C.HẠ) SINH(NHUNG)
7 14:20 – 15:05 TOÁN(C.HẠ) TIN(C.MY) ĐỊA(C.LAN) HÓA(C.NGÂN) SINH(NHUNG)
8 15:10 – 15:55 ANH(C.THÚY) TIN(C.MY) ĐỊA(C.LAN) HÓA(C.NGÂN) HÓA(C.NGÂN)
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 10A1 GVCN : Cô Yến
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN TOÁN(T.THƠ) TOÁN(T.THƠ) TIN(C.MY) ANH(C.THÚY)
2 8:10: – 8:55 ANH(C.THÚY) VĂN(C.NGÀ) TOÁN(T.THƠ) TIN(C.MY) ANH(C.THÚY)
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 TOÁN(T.THƠ) CÔNG NGHỆ(C.MAI) VĂN(C.NGÀ) LÝ(C.QUYÊN) SỬ(C.NHUNG)
4 10:10 – 10:55 VĂN(C.NGÀ) T.DỤC(T.TRANG) VĂN(C.NGÀ) LÝ(C.QUYÊN) HÓA(C.YẾN)
5 11:00 – 11:45 VĂN(C.NGÀ) T.DỤC(T.TRANG) HÓA(C.YẾN) ĐỊA(C.TÍN) HÓA(C.YẾN)
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 AVQT GDQP(T.HƯNG) AVQT TOÁN(T.THƠ) ĐỊA(C.TÍN)
7 14:20 – 15:05 AVQT GDQP(T.HƯNG) AVQT HÓA(C.YẾN) SINH(C.MAI)
8 15:10 – 15:55 AVQT LÝ(C.QUYÊN) AVQT ANH(C.THÚY) GDCD(T.THIỆN)
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 10B1 GVCN : Thầy Thơ
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN VĂN(C.NGÀ) VĂN(C.NGÀ) HÓA(C.NGÂN) LÝ(C.QUYÊN)
2 8:10: – 8:55 VĂN(C.NGÀ) CÔNG NGHỆ(C.MAI) VĂN(C.NGÀ) HÓA(C.NGÂN) LÝ(C.QUYÊN)
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 VĂN(C.NGÀ) TOÁN(T.THƠ) TOÁN(T.THƠ) TIN(C.MY) GDCD(T.THIỆN)
4 10:10 – 10:55 TOÁN(T.THƠ) T.DỤC(T.TRANG) HÓA(C.NGÂN) TIN(C.MY) SỬ(C.NHUNG)
5 11:00 – 11:45 LÝ(C.QUYÊN) T.DỤC(T.TRANG) HÓA(C.NGÂN) ANH(C.CHI) TOÁN(T.THƠ)
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 AVQT ĐỊA(C.TÍN) AVQT ANH(C.CHI) SINH(C.MAI)
7 14:20 – 15:05 AVQT ĐỊA(C.TÍN) AVQT TOÁN(T.THƠ) ANH(C.CHI)
8 15:10 – 15:55 AVQT GDQP(T.HƯNG) AVQT GDQP(T.HƯNG) ANH(C.CHI)
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 11A1 GVCN : Cô Thúy
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN TOÁN(C.HẠ) NGHỀ(T.LẠC) TOÁN(C.HẠ) SỬ(C.NHUNG)
2 8:10: – 8:55 HÓA(C.YẾN) TOÁN(C.HẠ) NGHỀ(T.LẠC) TOÁN(C.HẠ) GDCD(T.THIỆN)
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 HÓA(C.YẾN) AVQT TOÁN(C.HẠ) HÓA(C.YẾN) AVQT
4 10:10 – 10:55 T.DỤC(T.TRANG) AVQT TOÁN(C.HẠ) ANH(C.THÚY) AVQT
5 11:00 – 11:45 T.DỤC(T.TRANG) AVQT VĂN(C.LEN) ANH(C.THÚY) AVQT
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 ANH(C.THÚY) VĂN(C.LEN) VĂN(C.LEN) TIN(C.MY) CÔNG NGHỆ(C.SƯƠNG)
7 14:20 – 15:05 ANH(C.THÚY) VĂN(C.LEN) LÝ(C.QUYÊN) TIN(C.MY) GDQP(T.HƯNG)
GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 LÝ(C.QUYÊN) ĐỊA(C.TÍN) LÝ(C.QUYÊN) SINH(C.HỒNG) GDQP(T.HƯNG)
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 11B1 GVCN : Thầy Nhân
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN ANH(C.THÚY) VĂN(C.LEN) ANH(C.THÚY) GDCD(T.THIỆN)
2 8:10: – 8:55 LÝ(T.NHÂN) ANH(C.THÚY) VĂN(C.LEN) ANH(C.THÚY) TOÁN(T.THƠ)
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 LÝ(T.NHÂN) AVQT NGHỀ(T.LẠC) TOÁN(T.THƠ) AVQT
4 10:10 – 10:55 T.DỤC(T.TRANG) AVQT NGHỀ(T.LẠC) TOÁN(T.THƠ) AVQT
5 11:00 – 11:45 T.DỤC(T.TRANG) AVQT TOÁN(T.THƠ) HÓA(C.YẾN) AVQT
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 GDQP(T.HƯNG) ĐỊA(C.TÍN) SỬ(C.NHUNG) TIN(C.MY) GDQP(T.HƯNG)
7 14:20 – 15:05 TOÁN(T.THƠ) HÓA(C.YẾN) VĂN(C.LEN) TIN(C.MY) CÔNG NGHỆ(C.SƯƠNG)
GiỜ CHƠI
8 15:10 – 15:55 SINH(C.HỒNG) TOÁN(T.THƠ) LÝ(T.NHÂN) HÓA(C.YẾN) VĂN(C.LEN)
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 12A1 GVCN : Cô Thảo
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 SHCN ANH(C.ĐỊNH) ANH(C.ĐỊNH) CÔNG NGHỆ(C.SƯƠNG) LÝ(T.NHÂN)
2 8:10: – 8:55 VĂN(C.THẢO) ANH(C.ĐỊNH) ANH(C.ĐỊNH) HÓA(C.YẾN) SỬ(C.NHUNG)
GiỜ CHƠI
3 9:20 – 10:05 VĂN(C.THẢO) VĂN(C.THẢO) HÓA(C.YẾN) ĐỊA(C.TÍN) TOÁN(THẠNH)
4 10:10 – 10:55 TOÁN(THẠNH) VĂN(C.THẢO) T.DỤC(T.TRANG) ĐỊA(C.TÍN) TOÁN(THẠNH)
5 11:00 – 11:45 TOÁN(THẠNH) HÓA(C.YẾN) T.DỤC(T.TRANG) VĂN(C.THẢO) GDCD(T.THIỆN)
NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 SINH(C.HỒNG) AVQT TOÁN(THẠNH) GDQP(T.HƯNG) AVQT
7 14:20 – 15:05 SINH(C.HỒNG) AVQT TOÁN(THẠNH)  GDQP(T.HƯNG) AVQT
8 15:10 – 15:55 LÝ(T.NHÂN) AVQT LÝ(T.NHÂN) TIN(C.MY) AVQT
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ
LỚP 12B1 GVCN : Cô Ngân
TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
1 7:20 – 8:05 LÝ(C.QUYÊN) T.DỤC(T.TRANG) VĂN(C.THẢO) ĐỊA(C.TÍN) TOÁN(T.THẠNH)
2 8:10: – 8:55 TOÁN(T.THẠNH) T.DỤC(T.TRANG) VĂN(C.THẢO) ĐỊA(C.TÍN) TOÁN(T.THẠNH)
3 9:20 – 10:05 TOÁN(T.THẠNH) TOÁN(T.THẠNH) ANH(C.ĐỊNH) ANH(C.ĐỊNH) LÝ(C.QUYÊN)
4 10:10 – 10:55 VĂN(C.THẢO) LÝ(C.QUYÊN) ANH(C.ĐỊNH) ANH(C.ĐỊNH) GDCD(T.THIỆN)
5 11:00 – 11:45 VĂN(C.THẢO) VĂN(C.THẢO) HÓA(C.NGÂN) CÔNG NGHỆ(C.SƯƠNG) SỬ(C.NHUNG)
 NGHỈ TRƯA
6 13:30 – 14:15 SHCN AVQT HÓA(C.NGÂN) SINH(C.HỒNG) AVQT
7 14:20 – 15:05 GDQP(T.HƯNG) AVQT HÓA(C.NGÂN) SINH(C.HỒNG) AVQT
8 15:10- 15:55 GDQP(T.HƯNG) AVQT TOÁN(T.THẠNH) TIN(C.MY) AVQT
 9  16:00 – 17:30 CẤM TÚC – PHỤ ĐẠO – CÂU LẠC BỘ