THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 1 (2018-2019)

THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 1 (2018-2019)

Trường Việt Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ Lớp 6 đến lớp 12 tại Cơ Sở 1 Thời Khóa Biểu Năm Học 2018 – 2019. Áp dụng từ ngày 20/08/2018.

Lớp 6A1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Toán-C.Hương (501) Tin-C.Phụng (p.Tin) Nhạc-C.Tiên  (502) Toán-C.Hương (501) Văn-C. Hạnh (504)
2 8:30 – 9:15 Sinh-C.Diệu (502) Tin-C.Phụng (p.Tin) MT-C.Dung (502) Toán-C.Hương (501) C.Nghệ-C.Chi (504)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Sinh-C.Diệu (502) GDCD-C.Mai (504) Sừ-C.Huệ (504) Anh.C.Nguyệt  (503) C.Nghệ-C.Chi (504)
4 10:25 – 11:10 AVQT (504) TD-T.Tuấn AVQT (504) Anh.C.Nguyệt (503) AVQT (504)
5 11:15 – 11:55 AVQT (504) TD-T.Tuấn AVQT (504) Địa-C.Nga (503) AVQT (504)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Văn-C. Hạnh (504) Anh.C.Nguyệt  (504) Lý-T.Phúc (502) Văn-C. Hạnh (504) Toán-C.Hương (501)
7 14:20 – 15:00 Văn-C. Hạnh (504) Anh.C.Nguyệt (504) Lý-T.Phúc (502) Văn-C. Hạnh (504) Toán-C.Hương (501)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 15:50 PDR DEAR/Meta reflection

Lớp 7A1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Anh-C.Phương(502) AVQT(502) Văn-T.Tuấn(504) Văn-T.Tuấn(504) Sinh-C.Diệu(502)
2 8:30 – 9:15 Toán-C.Trinh(501) AVQT(502) Văn-T.Tuấn(504) Văn-T.Tuấn(504) Sinh-C.Diệu(502)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Tin-C.Phụng(p.Tin) AVQT(502) Lý-T.Phúc(502) AVQT(502) Lý-T.Phúc(502)
4 10:25 – 11:10 Tin-C.Phụng(p.Tin) TD-T.Tuấn MT-C.Dung(502) AVQT(502) C.Nghệ-C.Chi(502)
5 11:15 – 11:55 Địa-C.Nga(502) TD-T.Tuấn Nhạc-C.Tiên(502) AVQT(502) Văn-T.Tuấn(502)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Địa-C.Nga(502) Toán-C.Trinh(501) Toán-C.Trinh(501) Sử-C.Hồng(503) Anh-C.Phương(502)
7 14:20 – 15:00 GDCD-T.Vũ(502) Toán-C.Trinh(501) Toán-C.Trinh(501) Sử-C.Hồng(503) Anh-C.Phương(502)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 15:50 PDR DEAR/Meta reflection

Lớp 8A1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 AVQT(503) Hóa-T.Vủ(PTN) Toán-C.Hương(501) Sử-C.Hồng(503) Toán-C.Hương(501)
2 8:30 – 9:15 AVQT(503) Hóa-T.Vủ(PTN) Nhạc-C.Tiên(501)) Sử-C.Hồng(503) Toán-C.Hương(501)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Toán-C.Hương(501) Văn-C. Hạnh(504) MT-C.Dung(501) Toán-C.Hương(501) Anh-C.Phương(503)
4 10:25 – 11:10 Địa-C.Lan(504) TD-T.Tuấn AVQT(503) C.Nghệ-C.Huyền(501) AVQT(503)
5 11:15 – 11:55 Văn-C. Hạnh(504) TD-T.Tuấn AVQT(503) Sinh-C.Diệu(501) AVQT(503)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Anh-C.Phương(503) Lý-T.Phúc(502) Sinh-C.Diệu( 504) Tin-C.Phụng(p.Tin) Văn-C. Hạnh(504)
7 14:20 – 15:00 Anh-C.Phương(503) Lý-T.Phúc(502) GDCD-T.Vũ(501) Tin-C.Phụng(p.Tin) Văn-C. Hạnh(504)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 15:50 PDR DEAR/Meta reflection

Lớp 8B1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Văn-C. Hạnh(504) AVQT(501) Hóa-C.Phương(504) Sinh-C.Diệu(502) Lý-T.Phúc(503)
2 8:30 – 9:15 Văn-C. Hạnh(504) AVQT(501) Văn-C. Hạnh(504) C.Nghệ-C.Huyền(502) Lý-T.Phúc(503)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Địa-C.Lan(504) Toán-C.Hương(501) Văn-C. Hạnh(504) Toán-C.Hương(501) Hóa-C.Phương(501)
4 10:25 – 11:10 AVQT(501) TD-T.Tuấn AVQT(501) Sử-C.Hồng(501) Sinh-C.Diệu(501)
5 11:15 – 11:55 AVQT(501) TD-T.Tuấn AVQT(501) Sử-C.Hồng(501) Toán-C.Hương(501)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Toán-C.Hương(501) Anh-C.Phương(503) GDCD-T.Vũ(503) Anh-C.Phương(503) Tin-C.Phụng(p.Tin)
7 14:20 – 15:00 Toán-C.Hương(501) Anh-C.Phương(503) Nhạc-C.Tiên (503) MT-C.Dung(503) Tin-C.Phụng(p.Tin)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 15:50 PDR DEAR/Meta reflection

Lớp 9A1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Địa-C.Lan(203) Văn-T.Hạnh(202) Văn-T.Hạnh(202) C.Nghệ-C.Huyền(203) Toán-T.Thiện(201)
2 8:30 – 9:15 Địa-C.Lan(203) Văn-T.Hạnh(202) Văn-T.Hạnh(202) Văn-T.Hạnh(203) Toán-T.Thiện(201)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Tin-C.Phụng(p.Tin) Lý-C.My(202) Hóa-C.Phương(202) Sử-C.Hồng(203) Sinh-C.Phấn(202)
4 10:25 – 11:10 AVQT(202) AVQT(202) AVQT(202) TD-T.Tuấn Lý-C.My(202)
5 11:15 – 11:55 AVQT(202) AVQT(202) AVQT(202) TD-T.Tuấn Lý-C.My(202)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Toán-T.Thiện(201) GDCD-C.Mai(201) Anh.C.Nguyệt(202) Anh.C.Nguyệt(202) Hóa-C.Phương(202)
7 14:20 – 15:00 Toán-T.Thiện(201) Toán-T.Thiện(201) Anh.C.Nguyệt(202) Anh.C.Nguyệt(202) Hóa-C.Phương(202)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 Văn-T.Hạnh(201) Toán-T.Thiện(201) Nhạc-C.Tiên(201) Sinh-C.Phấn(202) Tin-C.Phụng(p.Tin)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 9B1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Toán-T.Thiện(201) Toán-T.Thiện(201) Toán-T.Thiện(201) AVQT(201) Văn-T.Hạnh(202)
2 8:30 – 9:15 Toán-T.Thiện(201) Toán-T.Thiện(201) Toán-T.Thiện(201) AVQT(201) Văn-T.Hạnh(202)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Anh.C.Nguyệt(201) Hóa-C.Phương(203) Lý-C.My(203) C.Nghệ-C.Huyền(201) Anh.C.Nguyệt(201)
4 10:25 – 11:10 AVQT(201) Hóa-C.Phương(203) Lý-C.My(203) TD-T.Tuấn AVQT(201)
5 11:15 – 11:55 AVQT(201) Anh.C.Nguyệt(203) Nhạc-C.Tiên(203) TD-T.Tuấn AVQT(201)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Địa-C.Lan(202) Văn-T.Hạnh(202) Tin-C.Phụng(p.Tin) Văn-T.Hạnh(201) Sinh-C.Phấn(201)
7 14:20 – 15:00 Địa-C.Lan(202) Văn-T.Hạnh(202) Tin-C.Phụng(p.Tin) Lý-C.My(201) Sinh-C.Phấn(201)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 Hóa-C.Phương(202) GDCD-C.Mai(203) Văn-T.Hạnh(202) Sử-C.Hồng(201) Anh.C.Nguyệt(201)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 10A1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 GDCD-T.Thiện(202) Địa-C.Nga(203) AVQT(203) Toán-C.Thạch(202) Anh-C.Mi(203)
2 8:30 – 9:15 Văn-C.Hường(202) Lý-T.Phúc(203) AVQT(203) Toán-C.Thạch(202) Anh-C.Mi(203)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Địa-C.Nga(202) Lý-T.Phúc(201) AVQT(203) SHCN(203) Tin-T. Bằng(p.Tin)
4 10:25 – 11:10 Hóa-C.Ngân(203) Toán-C.Thạch(201) Toán-C.Thạch(201) TD-T.Tuấn Tin-T. Bằng(p.Tin)
5 11:15 – 11:55 Hóa-C.Ngân(203) Toán-C.Thạch(201) Toán-C.Thạch(201) TD-T.Tuấn Lý-T.Phúc(203)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 AVQT(203) C.Nghệ-C.Tramg(203) GDQP-T.cảnh(203) Sinh-C.Diệu(203) Văn-C.Hường(203)
7 14:20 – 15:00 AVQT(203) Hóa-C.Ngân(203) Anh-C.Mi(203) Văn-C.Hường(203) Hóa-C.Ngân(203)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 AVQT(203) Văn-C.Hường(202) Anh-C.Mi(203) Văn-C.Hường(203) Sừ-C.Huệ(203)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 10B1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Toán-C.Thạch(301) Anh-C.Mi(303) AVQT(304) Hóa-C.Ngân(302) Văn-C.Hường(304)
2 8:30 – 9:15 Toán-C.Thạch(301) Anh-C.Mi(303) AVQT(304) Hóa-C.Ngân(302) Văn-C.Hường(304)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Văn-C.Hường(304) Hóa-C.Ngân(PTN) AVQT(304) Địa-C.Nga(302) SHCN-304
4 10:25 – 11:10 Văn-C.Hường(304) Sinh-C.Diệu(PTN) Tin-T. Bằng(p.Tin) TD-T.Tuấn Sừ-C.Huệ(304)
5 11:15 – 11:55 GDQP-T.Cảnh(304) Văn-C.Hường(304) Tin-T. Bằng(p.Tin) TD-T.Tuấn Toán-C.Thạch(301)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 AVQT(304) Toán-C.Thạch(301) Địa-C.Nga(302) Toán-C.Thạch(303) Lý-T.Phúc(302)
7 14:20 – 15:00 AVQT(304) C.Nghệ-CTramg(301) Hóa-C.Ngân(302) Anh-C.Mi(303) Lý-T.Phúc(302)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 AVQT(304) Lý-T.Phúc(302) Toán-C.Thạch(301) Anh-C.Mi(303) GDCD-T.Thiện(304)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 10C1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Lý-C.My(302) Lý-C.My(302) AVQT(303) Sừ-C.Huệ(304) Sinh-C.Diệu(303)
2 8:30 – 9:15 Hóa-C.Hợi(302) Lý-C.My(302) AVQT(303) Văn-T.Tuấn(304) Địa-C.Nga(303)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 GDQP-T.Cảnh(303) Văn-T.Tuấn(304) AVQT(303) Anh-C.Mi(303) Toán-C.Thạch(303)
4 10:25 – 11:10 GDCD-T.Thiện(303) Tin-T.Thanh(P.TIN) Hóa-C.Hợi(302) Anh-C.Mi(303) TD-T.Tuấn
5 11:15 – 11:55 Toán-C.Thạch(301) Tin-T.Thanh(P.TIN) Hóa-C.Hợi(302) SHCN(303) TD-T.Tuấn
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 AVQT(303) Anh-C.Mi(303) Toán-C.Thạch(301) Hóa-C.Hợi(301) Văn-T.Tuấn(304)
7 14:20 – 15:00 AVQT(303) Anh-C.Mi(303) Toán-C.Thạch(301) Toán-C.Thạch(301) Văn-T.Tuấn(304)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 AVQT(303) C.Nghệ-CTramg(301) Văn-T.Tuấn(304) Toán-C.Thạch(301) Địa-C.Nga(303)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 10D1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Văn-T.Tuấn(304) Toán-T.Nam(301) AVQT(302) Toán-T.Nam(301) Tin-T. Bằng(p.Tin)
2 8:30 – 9:15 Văn-T.Tuấn(304) Toán-T.Nam(301) AVQT(302) Toán-T.Nam(301) Tin-T. Bằng(p.Tin)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Toán-T.Nam(301) GDQP-T.Cảnh(302) AVQT(302) Sừ-C.Huệ(301) Lý-C.My(301)
4 10:25 – 11:10 Toán-T.Nam(301) Lý-C.My(302) Văn-T.Tuấn(304) Hóa-C.Hợi(302) TD-T.Tuấn
5 11:15 – 11:55 Anh.Th.Trí(303) Lý-C.My(302) Văn-T.Tuấn(304) Hóa-C.Hợi(302) TD-T.Tuấn
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 AVQT(302) Hóa-C.Hợi(302) Hóa-C.Hợi(303) C.Nghệ-CTramg(304) Anh.Th.Trí(303)
7 14:20 – 15:00 AVQT(302) Sinh-C.Diệu(302) GDCD-T.Vũ(303) Địa-C.Nga(304) Anh.Th.Trí(303)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 AVQT(302) Anh.Th.Trí(303) SHCN(302) Địa-C.Nga(304) Văn-T.Tuấn(302)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 10E1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Anh.Th.Trí(303) Văn-T.Tuấn(304) AVQT(301) Anh.Th.Trí(303) Hóa-C.Hợi(302)
2 8:30 – 9:15 GDCD-T.Thiện(303) Văn-T.Tuấn(304) AVQT(301) Anh.Th.Trí(303) Hóa-C.Hợi(302)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Sinh-C.Diệu(302) Toán-T.Nam(301) AVQT(301) Văn-T.Tuấn(304) Địa-C.Nga(302)
4 10:25 – 11:10 Lý-C.My(302) Toán-T.Nam(301) Toán-T.Nam(301) Toán-T.Nam(301) TD-T.Tuấn
5 11:15 – 11:55 Lý-C.My(302) GDQP-T.Cành(301) Toán-T.Nam(301) Toán-T.Nam(301) TD-T.Tuấn
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 AVQT(301) Tin-T.Thanh(P.TIN) Văn-T.Tuấn(304) Địa-C.Nga(302) Sừ-C.Huệ(301)
7 14:20 – 15:00 AVQT(301) Tin-T.Thanh(P.TIN) Văn-T.Tuấn(304) Hóa-C.Hợi(302) SHCN301
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 AVQT(301) Lý-C.My(PTN) C.Nghệ-CTramg(303) Hóa-C.Hợi(302) Anh.Th.Trí(301)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 11A1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 AVQT(404) Hóa-C.Phương(402) Nghề-T.Lạc(402) GDQP-T.cảnh(404) AVQT(404)
2 8:30 – 9:15 AVQT(404) Hóa-C.Phương(402) Nghề-T.Lạc(402) Sừ-C.Huệ(404) AVQT(404)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 AVQT(404) Lý-T.Hoài(402) Anh.Th.Trí(403) Lý-T.Hoài(403) AVQT(404)
4 10:25 – 11:10 Văn-C.Hường(404) Anh-T.Trí(403) Anh.Th.Trí(403) Lý-T.Hoài(403) Toán-T.Nam(401)
5 11:15 – 11:55 Văn-C.Hường(404) Anh-T.Trí(403) Địa-C.Nga(403) Hóa-C.Phương(403) Toán-T.Nam(401)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 C.Nghệ-T.Nam(404) GDCD-T.Thiện(404) Văn-C.Hường(404) Toán-T.Nam(401) Sinh-CTrang(402)
7 14:20 – 15:00 TD-T.Tuấn Toán-T.Nam(404) Văn-C.Hường(404) Toán-T.Nam(401) Sinh-CTrang(402)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 TD-T.Tuấn Toán-T.Nam(404) SHCN(404) Tin-C.Phụng(p.Tin) Văn-C.Hường(404)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 11B1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 AVQT(403) Anh-T.Trí(403) Văn-C.Hường(404) SHCN-403 AVQT(403)
2 8:30 – 9:15 AVQT(403) Anh-T.Trí(403) Văn-C.Hường(404) Địa-C.Nga(403) AVQT(403)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 AVQT(403) Tin-C.Phụng(p.Tin) Nghề-T.Lạc(402) GDQP-T.cảnh(403) AVQT(403)
4 10:25 – 11:10 Hóa-C.Phương(401) Toán-Thơ(401) Nghề-T.Lạc(402) Anh-T.Trí(403) Văn-C.Hường(404)
5 11:15 – 11:55 C.Nghệ-T.Nam(401) Toán-Thơ(401) Lý-C.My(402) Anh-T.Trí(403) Văn-C.Hường(404)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Toán-Thơ(403) Hóa-C.Phương(402) Lý-C.My(401) Sừ-C.Huệ(404) Toán-Thơ(401)
7 14:20 – 15:00 TD-T.Tuấn Hóa-C.Phương(402) Toán-Thơ(401) Sinh-CTrang(PTN)) GDCD-T.Thiện(403)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 TD-T.Tuấn Văn-C.Hường(402) Toán-Thơ(401) Lý-C.My(PTN) Sinh-CTrang(403)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 11C1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 AVQT(402) Toán-C.Hoa(401) Anh. C.Thúy(403) Toán-C.Hoa(401) AVQT(402)
2 8:30 – 9:15 AVQT(402) Toán-C.Hoa(401) Anh. C.Thúy(403) Toán-C.Hoa(401) AVQT(402)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 AVQT(402) Địa-T.Định(404) Lý-T.Hoài(401) Nghề-T.Lạc(401) AVQT(402)
4 10:25 – 11:10 GDQP-T.cảnh(403) Lý-T.Hoài(402) TD-T.Tuấn Nghề-T.Lạc(401) Hóa-C.Phương(402)
5 11:15 – 11:55 GDCD-T.Thiện(403) Văn-T.Hạnh(402) TD-T.Tuấn Sừ-C.Nhung(402) Hóa-C.Phương(402)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 C.Nghệ-T.Nam(402) Anh. C.Thúy(403) Sinh-CTrang(402) Tin-C.Phụng(p.Tin) Văn-T.Hạnh(404)
7 14:20 – 15:00 Toán-C.Hoa(402) Anh. C.Thúy(403) Sinh-CTrang(402) Văn-T.Hạnh(402) Văn-T.Hạnh(404)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 Văn-T.Hạnh(404) Hóa-C.Phương(403) Lý-T.Hoài(402) Toán-C.Hoa(401) SHCN-402
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 11D1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 AVQT(401) Văn-C.Sương(404) Toán-C.Hoa(401) Nghề-T.Lạc(402) AVQT(401)
2 8:30 – 9:15 AVQT(401) Văn-C.Sương(404) Toán-C.Hoa(401) Nghề-T.Lạc(402) AVQT(401)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 AVQT(401) Anh-T.Trí(403) Văn-C.Sương(404) Hóa-C.Phương(402) AVQT(401)
4 10:25 – 11:10 C.Nghệ-T.Nam(402) Địa-T.Định(404) TD-T.Tuấn Hóa-C.Phương(402) Lý-T.Hoài(PTN)
5 11:15 – 11:55 Văn-C.Sương(401) Hóa-C.Phương(404) TD-T.Tuấn Toán-C.Hoa(401) Lý-T.Hoài(PTN)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Lý-T.Hoài(401) SHCN-401 Anh.T.Trí(403) Anh-T.Trí(403) GDCD-T.Thiện(401)
7 14:20 – 15:00 Toán-C.Hoa(401) Sừ-C.Nhung(401) Anh.T.Trí(403) Sinh-C.Phấn(403) Toán-C.Hoa(401)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 Tin-C.Phụng(p.Tin) Toán-C.Hoa(401) GDQP-T.cảnh(403) Văn-C.Sương(403) Sinh-C.Phấn(401)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 12A1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 C.Nghệ-T.Nam(603) Địa-T.Định(603) Anh-C.Định(603) Anh-C.Định(603) Sinh-C.Mai(603)
2 8:30 – 9:15 GDQP-T.Cảnh(603) Địa-T.Định(603) Anh-C.Định(603) Anh-C.Định(603) Sinh-C.Mai(603)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 Văn-C.Sương(603) Toán-T.Thạnh(601) Tin.T.Bằng(PTH) Sừ-C.Nhung(603) Lý-T.Hoài(603)
4 10:25 – 11:10 TD-T.Tuấn Toán-T.Thạnh(601) Toán-T.Thạnh(601) Văn-C.Sương(603) Văn-C.Sương(603)
5 11:15 – 11:55 TD-T.Tuấn Hóa-T.Vủ(603) Toán-T.Thạnh(601) Văn-C.Sương(603) Văn-C.Sương(603)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Hóa-T.Vủ(601) Sừ-C.Nhung(603) AVQT(603) Lý-T.Hoài(603) AVQT(603)
7 14:20 – 15:00 Toán-T.Thạnh(601) GDCD-T.Thiện(603) AVQT(603) Lý-T.Hoài(603) AVQT(603)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 Toán-T.Thạnh(601) Hóa-T.Vủ(603) AVQT(603) GDQP-T.Cảnh(603) AVQT(603)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 12B1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Toán-Thơ(602) Anh-C.Định(602) Văn-C.Sương(603) Lý-T.Hoài(602) Toán-Thơ(602)
2 8:30 – 9:15 C.Nghệ-T.Nam(602) Anh-C.Định(602) Tin.T.Bằng(PTH) Sinh-C.Phấn(602) Toán-Thơ(602)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 GDCD-T.Thiện(602) Hóa-T.Vủ(602) Anh-C.Định(602) Sinh-C.Phấn(602) Địa-T.Định(602)
4 10:25 – 11:10 TD-T.Tuấn Hóa-T.Vủ(602) Anh-C.Định(602) Sừ-C.Nhung(602) Địa-T.Định(602)
5 11:15 – 11:55 TD-T.Tuấn Lý-T.Hoài(602) Toán-Thơ(602) GDQP-T.Cảnh(602) GDQP-T.Cảnh(602)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 Văn-C.Sương(602) Toán-Thơ(602) AVQT(602) Văn-C.Sương(602) AVQT(602)
7 14:20 – 15:00 Văn-C.Sương(602) Toán-Thơ(602) AVQT(602) Văn-C.Sương(602) AVQT(602)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 Hóa-T.Vủ(602) Sừ-C.Nhung(602) AVQT(602) Lý-T.Hoài(602) AVQT(602)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection

Lớp 12C1

TIẾT GIỜ Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
MM 7:15 – 7:35 MM
1 7:40 – 8: 25 Văn-C.Thảo(601) Văn-C.Thảo(601) Tin.T.Bằng(PTH) Sừ-C.Nhung(601) Địa-T.Định(601)
2 8:30 – 9:15 Văn-C.Thảo(601) Văn-C.Thảo(601) Toán-C.Hoa(601) Sừ-C.Nhung(601) Địa-T.Định(601)
9:15 – 9:30 BREAK
3 9:35 – 10:20 C.Nghệ-T.Nam(601) Anh-C.Định(603) Toán-C.Hoa(601) Anh-C.Định(601) Sinh-C.Mai(601)
4 10:25 – 11:10 TD-T.Tuấn Anh-C.Định(603) Văn-C.Thảo(601) Anh-C.Định(601) Sinh-C.Mai(601)
5 11:15 – 11:55 TD-T.Tuấn Toán-C.Hoa(601) Lý-T.Hoài(601) Lý-T.Hoài(601) Toán-C.Hoa(601)
12:00 LUNCH
6 1:30 – 14:15 GDQP-T.Cảnh(603) Hóa-T.Vủ(601) AVQT(601) GDQP-T.Cảnh(601) AVQT(601)
7 14:20 – 15:00 Hóa-T.Vủ(603) Hóa-T.Vủ(601) AVQT(601) Toán-C.Hoa(601) AVQT(601)
15:05 – 15:20 BREAK
8 15:25 – 16:10 Lý-T.Hoài(603) GDCD-T.Thiện(601) AVQT(601) Toán-C.Hoa(601) AVQT(601)
9 16:15 – 16:25 PDR DEAR/Meta
reflection
10 16:30 – 16:45 Advisory DEAR/Meta
reflection