THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 1 (2017-2018)

THỜI KHOÁ BIỂU CƠ SỞ 1 (2017-2018)

Trường Việt Anh thông báo đến Phụ huynh và các em học sinh từ Lớp 6 đến lớp 12 tại Cơ Sở 1 Thời Khóa Biểu Năm Học 2017 – 2018. Áp dụng từ ngày 14/08/2017.

Thời Khóa Biểu

Lớp 6A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 AVQT(201) ANH(C.PHƯƠNG-201) AVQT(201) LÝ(C.QUYÊN-301) AVQT(201)
Tiết 2 AVQT(201) TOÁN(T.THIỆN-301) AVQT(201) TOÁN(T.THIỆN-301) AVQT(201)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 SINH(C.DIỆU-302) TOÁN(T.THIỆN-301) MT(C.DUNG-304) ANH(C.PHƯƠNG-203) TOÁN(T.THIỆN-301)
Tiết 4 SINH(C.DIỆU-302) T.DỤC(T.TRANG) VĂN(T.TUẤN-304) ANH(C.PHƯƠNG-203) TOÁN(T.THIỆN-301)
Tiết 5 LÝ(C.QUYÊN-302) T.DỤC(T.TRANG) VĂN(T.TUẤN-304) NHẠC(C.XUÂN-304) ANH(C.PHƯƠNG-201)
Tiết 6 VAN(T.TUẤN-304) SHCN-304 ANH(C.PHƯƠNG-201) C.NGHỆ(C.CHI-202) ĐỊA(C.NGA-304)
Tiết 7 TIN(T.VÔN-PTIN) SỬ(C.HỒNG-304) ANH(C.PHƯƠNG-201) C.NGHỆ(C.CHI-202) VĂN(T.TUẤN-304)
Tiết 8 TIN(T.VÔN-PTIN) GDCD(T.VŨ-304) TOÁN(T.THIỆN-301) TOÁN(T.THIỆN-301) VĂN(T.TUẤN-304)
PDR
ADVISORY

Lớp 7A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 TOÁN(C.HOA-301) SỬ(C.HỒNG-304) SINH (C.DIỆU-304) VĂN(T.TUẤN-304) SINH (C.DIỆU-202)
Tiết 2 TOÁN(C.HOA-301) SỬ(C.HỒNG-304) MT(C.DUNG-304) VĂN(T.TUẤN-304) GDCD(T.VŨ-202)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 AVQT(201) LÝ(T.HOÀI-PTN) AVQT(201) TIN(T.VÔN-PTIN) AVQT(201)
Tiết 4 AVQT(201) T.DỤC(TT. HOÀNG) AVQT(201) NHẠC(C.XUÂN-304) AVQT(201)
Tiết 5 ANH(C.NGUYỆT-201) T.DỤC(T. HOÀNG) ĐỊA(C.NGA-201) ĐỊA(C.NGA-404) TOÁN(C.HOA-301)
Tiết 6 TIN(T.VÔN-PTIN) ANH(C.NGUYỆT-201) VĂN(T.TUẤN-304) TOÁN(C.HOA-301) SHCN-202
Tiết 7 VĂN(T.TUẤN-304) ANH(C.NGUYỆT-201) VĂN(T.TUẤN-304) TOÁN(C.HOA-301) ANH(C.NGUYỆT-201)
Tiết 8 VĂN(T.TUẤN-304) TOÁN(C.HOA-301) LÝ(T. HOÀI -PTN) C.NGHỆ(C.CHI-202) ANH(C.NGUYỆT-201)
PDR
ADVISORY

Lớp 8A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 AVQT(203) AVQT(203) MT(C.DUNG-203) AVQT(203) TOÁN(C.HƯƠNG-301)
Tiết 2 AVQT(203) AVQT(203) GDCD(T.VŨ-202) AVQT(203) TOÁN(C.HƯƠNG-301)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 TOÁN(C.HƯƠNG-304) LÝ(C.QUYÊN-304) HÓA(C.HỢI-PTN) HÓA(C.HỢI-PTN) TIN(T.VÔN-PTIN)
Tiết 4 NHẠC(C.XUÂN-304) SỬ(C.HỒNG-304) C.NGHỆ(T.NAM-302) HÓA(C.HỢI-PTN) TIN(T.VÔN-PTIN)
Tiết 5 ĐỊA(C.LAN-304) SỬ(C.HỒNG-304) C.NGHỆ(T.NAM-302) SHCN-203 VĂN(C.NGÀ-304)
Tiết 6 VĂN(C.NGÀ-301) TOÁN(C.HƯƠNG-301) ANH(C.NGUYỆT-203) SINH(C.DIỆU-304) LÝ(C.QUYÊN-201)
Tiết 7 ANH(C.NGUYỆT-203) TOÁN(C.HƯƠNG-301) ANH(C.NGUYỆT-203) VĂN(C.NGÀ-304) T.DỤC(T.TRANG)
Tiết 8 ANH(C.NGUYỆT-203) SINH(C.DIỆU-PTN) VĂN(C.NGÀ-304) VĂN(C.NGÀ-304) T.DỤC(T.TRANG)
PDR
ADVISORY

Lớp 9A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 AVQT(202) AVQT(202) LÝ(T.HOÀI-PTN) AVQT(202) TIN(T.VÔN-PTIN)
Tiết 2 AVQT(202) AVQT(202) SINH(C.DIỆU-PTN) AVQT(202) TIN(T.VÔN-PTIN)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 ĐỊA(C.LAN-404) GDCD(T.VŨ-502) C.NGHỆ(T.NAM-302) TOÁN(T.THIỆN-301) LÝ(T.HOÀI-302)
Tiết 4 ĐỊA(C.LAN-404) HÓA(C.PHƯƠNG-TN) LÝ(T.HOÀI-502) TOÁN(T.THIỆN-301) VĂN(T.HÙNG-502)
Tiết 5 NHẠC(C.XUÂN-404) SINH(C.DIỆU-PTN) VĂN(T.HÙNG-502) HÓA(C.PHƯƠNG-302) VĂN(T.HÙNG-502)
Tiết 6 VĂN(T.HÙNG-502) SỬ(C.HỒNG-404) TOÁN(T.THIỆN-301) ANH(C.MI-203) ANH(C.MI-203)
Tiết 7 T.DỤC(T.TRANG) VĂN(T.HÙNG-502) TOÁN(T.THIỆN-301) ANH(C.MI-203) TOÁN(T.THIỆN-301)
Tiết 8 T.DỤC(T.TRANG) VĂN(T.HÙNG-502) SHCN-502 HÓA(C.PHƯƠNG-302) TOÁN(T.THIỆN-301)
PDR
ADVISORY

Lớp 9B1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 AVQT(303) AVQT(303) ANH(C.NGUYỆT-202) AVQT(303) VĂN(T.HÙNG-404)
Tiết 2 AVQT(303) AVQT(303) C.NGHỆ(T.NAM-302) AVQT(303) VĂN(T.HÙNG-404)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 TOÁN(T.THIỆN-301) SỬ(C.HỒNG-404) SHCN-301 NHẠC(C.XUÂN-304) GDCD(T.VŨ-304)
Tiết 4 TIN(T.VÔN-PTIN) TOÁN(T.THIỆN-301) TOÁN(T.THIỆN-301) LÝT.HOÀI-302) LÝ(T.HOÀI-302)
Tiết 5 TIN(T.VÔN-PTIN) TOÁN(T.THIỆN-301) TOÁN(T.THIỆN-301) TOÁN(T.THIỆN-301) HÓA(C.PHƯƠNG-302)
Tiết 6 ANH(C.NGUYỆT-202) LÝ(T.HOÀI-302) VĂN(T.HÙNG-404) HÓA(C.PHƯƠNG-302) VĂN(T.HÙNG-404)
Tiết 7 T.DỤC(TT. HOÀNG) ĐỊA(C.LAN-404) VĂN(T.HÙNG-404) HÓA(C.PHƯƠNG-302) SINH(C.DIỆU-302)
Tiết 8 T.DỤC(T. HOÀNG) ĐỊA(C.LAN-404) ANH(C.NGUYỆT-202) VĂN(T.HÙNG-504) SINH(C.DIỆU-302)
PDR
ADVISORY

Lớp 10A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 LÝ(C.T.PHÚC-302) VĂN(T.HÙNG-503) VĂN(T.HÙNG-503) TIN(T.VÔN-PTIN) TOÁN(C.TRINH-401)
Tiết 2 HÓA(C.HỢI-302) LÝ(C.T.PHÚC-302) VĂN(T.HÙNG-503) TIN(T.VÔN-PTIN) TOÁN(C.TRINH-401)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 AVQT(202) SHCN-201 AVQT(202) TOÁN(C.TRINH-401) ANH(C.MỈ-202)
Tiết 4 AVQT(202) HÓA(C.HỢI-302) AVQT(202) TOÁN(C.TRINH-401) ANH(C.MỈ-202)
Tiết 5 AVQT(202) HÓA(C.HỢI-302) AVQT(202) VĂN(T.HÙNG-503) SỬ(C.NHUNG-503)
Tiết 6 ĐỊA(C.NGA-404) TOÁN(C.TRINH-401) ĐỊA(C.NGA-503) VĂN(T.HÙNG-503) HÓA(C.HỢI-302)
Tiết 7 ANH(C.MI-202) TOÁN(C.TRINH-401) C.NGHỆ(C.TRANG-302) GDQP(C.CHÂU-503) T.DỤC(TT. HOÀNG)
Tiết 8 ANH(C.MI-202) GDCD(T.THIỆN-401) SINH(C.DIỆU-302) LÝ(T.PHÚCPTN) T.DỤC(T. HOÀNG)
PDR
ADVISORY

Lớp 10B1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 TIN(T.VÔN-PTIN) VĂN(C.SƯƠNG-404) HÓA(C.HỢI-302) TOÁN(C.TRINH-401) HÓA(C.HỢI-302)
Tiết 2 TIN(T.VÔN-PTIN) VĂN(C.SƯƠNG-404) ANH(C.MI-203) GDQP(C.CHÂU-404) HÓA(C.HỢI-302)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 AVQT(203) SINH(C.DIỆU-302) AVQT(203) VĂN(C.SƯƠNG-404) TOÁN(C.TRINH-401)
Tiết 4 AVQT(203) TOÁN(C.TRINH-401) AVQT(203) T.DỤC(T.TRANG) SỬ(C.NHUNG-404)
Tiết 5 AVQT(203) TOÁN(C.TRINH-401) AVQT(203) T.DỤC(T.TRANG) ANH(C.MI 203)
Tiết 6 ANH(C.MI-203) HÓA(C.HỢI-PTN) TOÁN(C.TRINH-401) LÝ(T.PHÚCPTN) C.NGHỆ(C.TRANG-301)
Tiết 7 ĐỊA(C.NGA-404) GDCD(T.THIỆN-501) TOÁN(C.TRINH-401) SHCN-404 VĂN(C.SƯƠNG-404)
Tiết 8 LÝT.PHÚC-404) LÝ(C.T.PHÚC-302) ANH(C.MI-203) ĐỊA(C.NGA 404) VĂN(C.SƯƠNG-404)
PDR
ADVISORY

Lớp 10C1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 TOÁNC.HƯƠNG-401) TOÁNC.HƯƠNG-401) ĐỊA(C.NGA 502) VĂN(T.HÙNG-502) ANH(C.MI 303)
Tiết 2 TOÁNC.HƯƠNG-401) TOÁNC.HƯƠNG-401) SỬ(C.NHUNG-502) SHCN-401 ANH(C.MI 303)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 AVQT(303) VĂN(T.HÙNG-503) AVQT(303) SINH(C.DIỆU-302) ĐỊA(C.NGA 304)
Tiết 4 AVQT(303) HÓA(C.NGÂN-402) AVQT(303) T.DỤC(TT. HOÀNG) TOÁN(C.HƯƠNG-401)
Tiết 5 AVQT(303) HÓA(C.NGÂN-402) AVQT(303) T.DỤC(T. HOÀNG) TOÁN(C.HƯƠNG-401)
Tiết 6 LÝ(C.T.PHÚC-302) GDCD(T.THIỆN-501) ANH(C.MỈ-303) TIN(C.MI-P TIN) HÓA(C.NGÂN-PTN)
Tiết 7 LÝ(C.T.PHÚC-302) LÝ(T.PHÚC -302) ANH(C.MỈ-303) HÓA(C.NGÂN-402) VĂN(T.HÙNG-502)
Tiết 8 VĂN(T.HÙNG-502) TIN(C.MI-P TIN) C.NGHỆ(C.TRANG-303) GDQP(C.CHÂU-502) VĂN(T.HÙNG-502)
PDR
ADVISORY

Lớp 10D1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 VĂN(T TUẤN-404) VĂN(T TUẤN-502) TOÁNC.HƯƠNG-401) LÝ(T.HOÀI-302) LÝ(T.HOÀI-PTN)
Tiết 2 VĂN(T TUẤN-404) VĂN(T TUẤN-502) TOÁNC.HƯƠNG-401) LÝ(T.HOÀI-302) SỬ(C.NHUNG-304)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 AVQT(403) TOÁNC.HƯƠNG-401) AVQT(403) GDQP(C.CHÂU-502) SINH(C.DIỆU-P TN)
Tiết 4 AVQT(403) T.DỤC(T.TRANG) AVQT(403) TIN(T.VÔN-PTIN) HÓA(C.NGÂN-PTN)
Tiết 5 AVQT(403) T.DỤC(T.TRANG) AVQT(403) TIN(T.VÔN-PTIN) HÓA(C.NGÂN-PTN)
Tiết 6 HÓA(C.NGÂN-PTN) VĂN(T TUẤN-502) C.NGHỆ(C.TRANG-302) TOÁNC.HƯƠNG-401) TOÁNC.HƯƠNG-401)
Tiết 7 HÓA(C.NGÂN-PTN) ANH(C.MI 202) ĐỊA(C.NGA-503) TOÁNC.HƯƠNG-401) ANH(C.MI 202)
Tiết 8 SHCN-402 ANH(C.MI 202) ĐỊA(C.NGA-503) GDCD(T.THIỆN-401) ANH(C.MI 202)
PDR
ADVISORY

Lớp 11A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 SHCN-402 TIN(C.MY-P.TIN) VĂN(C.NGÀ-404) VĂN(C.NGÀ-404) ĐỊA(C.NGA 502)
Tiết 2 LÝ(C.QUYỀN-402) TIN(C.MY-P.TIN) VĂN(C.NGÀ-404) C,NGHỆ(T.NAM-402) LÝ(C.QUYÊN-502)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 HÓA(C.PHƯƠNG-402) AVQT(203) VĂN(C.NGÀ-404) AVQT(201) VĂN(C.NGÀ-404)
Tiết 4 HÓA(C.PHƯƠNG-402) AVQT(203) TOÁNC.HOA-401) AVQT(201) T.DỤC(T.TRANG)
Tiết 5 TOÁNC.HOA-401) AVQT(203) TOÁNC.HOA-401) AVQT(201) T.DỤC(T.TRANG)
Tiết 6 ANH(C.PHƯƠNG-201) HÓA(C.PHƯƠNG-402) NGHỀ(T.LẠC-P.TIN) LÝ(C.QUYÊN-402) GDQP(T.MINH-502)
Tiết 7 ANH(C.PHƯƠNG-201) SỬ(C.NHUNG-503) NGHỀ(T.LẠC-P.TIN) GDCD(T.THIỆN-502) TOÁNC.HOA-401)
Tiết 8 SINH(C.TRANG-201) ANH(C.PHƯƠNG-201) TOÁNC.HOA-401) ANH(C.PHƯƠNG-202) TOÁNC.HOA-401)
PDR
ADVISORY

Lớp 11B1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 TOÁN(C.TRINH-501) TOÁN(C.TRINH-501) NGHỀ(T.LẠC-P.TIN) ANH(C.PHƯƠNG-201) VĂN(C.NGÀ 503)
Tiết 2 TOÁN(C.TRINH-501) C,NGHỆ(T.NAM-402) NGHỀ(T.LẠC-P.TIN) ĐỊA(C.NGA-502) VĂN(C.NGÀ 503)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 GDQP(T.MINH-504) AVQT(202) TOÁN(C.TRINH-501) AVQT(202) SỬ(C.NHUNG-503)
Tiết 4 T.DỤC(T.TRANG+T. HOÀNG) AVQT(202) LÝ(C.QUYÊN-402) AVQT(202) HÓA(C.PHƯƠNG-303)
Tiết 5 T.DỤC(T.TRANG+T. HOÀNG) AVQT(202) LÝ(C.QUYÊN-402) AVQT(202) LÝ(C.QUYỀN-303)
Tiết 6 SINH(C.TRANG-503) TIN(C.MY-P.TIN) HÓA(C.PHƯƠNG-PTN) GDCD(T.THIỆN-502) SHCN-303
Tiết 7 VĂN(C.NGÀ 503) TIN(C.MY-P.TIN) HÓA(C.PHƯƠNG-PTN) TOÁN(C.TRINH-501) ANH(C.PHƯƠNG-303)
Tiết 8 VĂN(C.NGÀ 503) VĂN(C.NGÀ 503) ANH(C.PHƯƠNG-201) TOÁN(C.TRINH-501) ANH(C.PHƯƠNG-303)
PDR
ADVISORY

Lớp 11C1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 GDQP(T.MINH-503) C,NGHỆ(T.NAM-302) TOÁN(T.THƠ 501) HÓA(C.HỢI 501) ANH(C.THÚY 403)
Tiết 2 VĂN(C.NGÀ 503) VĂN(C.NGÀ 503) TOÁN(T.THƠ 501) HÓA(C.HỢI 501) ANH(C.THÚY 403)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 GDCD(T.THIỆN-502) AVQT(303) NGHỀ(T.LẠC-P.TIN) AVQT(303) HÓA(C.HỢI-403)
Tiết 4 T.DỤC(T.TRANG+T. HOÀNG) AVQT(303) NGHỀ(T.LẠC-P.TIN) AVQT(303) TOÁN(T.THƠ 501)
Tiết 5 T.DỤC(T.TRANG+T. HOÀNG) AVQT(303) SHCN-503 AVQT(303) TOÁN(T.THƠ 501)
Tiết 6 ANH(C.THÚY-403) SỬ(C.NHUNG-504) LÝ(C.QUYÊN-402) VĂN(C.NGÀ-404) VĂN(C.NGÀ 503)
Tiết 7 SINH(C.TRANG-403) TOÁN(T.THƠ 501) LÝ(C.QUYÊN-402) TIN(C.MY-P.TIN) VĂN(C.NGÀ 503)
Tiết 8 LÝ(C.QUYÊN-PTN) TOÁN(T.THƠ 501) ANH(C.THÚY 403) TIN(C.MY-P.TIN) ĐỊA(C.NGA-503)
PDR
ADVISORY

Lớp 12A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 HÓA(C.NGÂN-502) ANH(C.ĐỊNH 403) C,NGHỆ(T.NAM-402) ANH(C.ĐỊNH 403) VĂN(C.SƯƠNG-504)
Tiết 2 GDCD(T.THIỆN-502) ANH(C.ĐỊNH 403) LÝ(T.HOÀI-402) ANH(C.ĐỊNH 403) SINH(C.MAI-402)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 TOÁN(T.THẠNH-501) TIN(C.MI-P TIN) SỬ(C.NHUNG-504) ĐỊA(C.TÍN-503) SINH(C.MAI-402)
Tiết 4 TOÁN(T.THẠNH-501) TOÁN(T.THẠNH-501) TOÁN(T.THẠNH-501) ĐỊA(C.TÍN-503) T.DỤC(TT. HOÀNG)
Tiết 5 HÓA(C.NGÂN-402) TOÁN(T.THẠNH-501) TOÁN(T.THẠNH-501) VĂN(C.SƯƠNG-504) T.DỤC(T. HOÀNG)
Tiết 6 GDQP(T.MỈNH-504) AVQT(203) VĂN(C.SƯƠNG-504) AVQT(201) VĂN(C.SƯƠNG-504)
Tiết 7 GDQP(T.MINH-504) AVQT(203) VĂN(C.SƯƠNG-504) AVQT(201) LÝ(T.HOÀI-402)
Tiết 8 SHCN-504 AVQT(203) HÓA(C.NGÂN-504) AVQT(201) LÝ(T.HOÀI-402)
PDR
ADVISORY

Lớp 12B1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 ANH(C.THÚY 403) LÝ(T.HOÀI-402) ANH(C.THÚY 403) ĐỊA(C.TÍN-503) SỬ(C.NHUNG-501)
Tiết 2 HÓA(C.NGÂN-PTN) TOÁN(C.HOA-501) ANH(C.THÚY 403) ĐỊA(C.TÍN-503) TOÁN(C.HOA-501)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 VĂN(C.SƯƠNG-503) C,NGHỆ(T.NAM-402) VĂN(C.SƯƠNG-503) HÓA(C.NGÂN-402) TOÁN(C.HOA-501)
Tiết 4 VĂN(C.SƯƠNG-503) TIN(C.MI-P TIN) T.DỤC(T.TRANG) TOÁN(C.HOA-501) SINH(C.MAI-402)
Tiết 5 GDCD(T.THIỆN-502) VĂN(C.SƯƠNG-503) T.DỤC(T.TRANG) TOÁN(C.HOA-501) SINH(C.MAI-402)
Tiết 6 LÝ(T.HOÀI-402) AVQT(303) HÓA(C.NGÂN-403) AVQT(303) ANH(C.THÚY 403)
Tiết 7 LÝ(T.HOÀI-402) AVQT(303) SHCN-403 AVQT(303) GDQP(T.MINH-504)
Tiết 8 TOÁN(C.HOA-403) AVQT(303) VĂN(C.SƯƠNG-502) AVQT(303) GDQP(T.MINH-504)
PDR
ADVISORY

Lớp 12C1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
MORNING MEETING
Tiết 1 VĂN(C.THẢO-504) VĂN(C.THẢO-504) SỬ(C.NHUNG-504) C,NGHỆ(T.NAM-402) SINH(C.MAI-402)
Tiết 2 GDQP(T.MINH-504) VĂN(C.THẢO-504) VĂN(C.THẢO-504) HÓA(C.NGÂN-PTN) VĂN(C.THẢO-504)
GIỜ CHƠI
Tiết 3 LÝ(C.QUYÊN-PTN) ANH(C.ĐỊNH 403) HÓA(C.NGÂN-402) ANH(C.ĐỊNH 403) HÓA(C.NGÂN-504)
Tiết 4 GDCD(T.THIỆN-502) ANH(C.ĐỊNH 403) T.DỤC(TT. HOÀNG) ANH(C.ĐỊNH 403) ĐỊA(C.TÍN-504)
Tiết 5 GDQP(T.MINH-504) TIN(C.MI-P TIN) T.DỤC(T. HOÀNG) LÝ(C.QUYÊN-402) ĐỊA(C.TÍN-504)
Tiết 6 TOÁN(T.THƠ-501) AVQT(403) TOÁN(T.THƠ-501) AVQT(403) SINH(C.MAI-402)
Tiết 7 TOÁN(T.THƠ-501) AVQT(403) TOÁN(T.THƠ-501) AVQT(403) TOÁN(T.THƠ-501)
Tiết 8 SHCN-501 AVQT(403) LÝ(C.QUYÊN-402) AVQT(403) TOÁN(T.THƠ-501)
PDR
ADVISORY