KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2016 – 2017)

Căn cứ công văn số 3774/GDĐT-TrH ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM về hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2016-2017 và văn bản số 574/PGDĐT-PT, ngày  10  tháng 11  năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận về hướng dẫn kiễm tra học kỳ I năm học 2016 – 2017, trường THCS – THPT Việt Anh xây dựng kế họach kiểm tra HKI năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau :

I.Tổ chức kiểm tra :

 • Trường ra đề và tổ chức kiểm tra chung cho các môn học ở các khối lớp: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học.
 • Các môn học còn lại tổ chức kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu.

II.Hình thức kiểm tra :

II.1. Đối với lớp 12:

+ Với các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ: mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối.

+ Với các môn còn lại về khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) và khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học), mỗi môn biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối.

Đề môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (gồm hai phần Đọc hiểu và Làm văn), các môn Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Mỗi đề Toán,  Ngoại ngữ gồm 50 câu; mỗi đề Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân gồm 40 câu.

II.2. Đối với các lớp 10,11:

+ Đối với các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hoá học, Sinh học kiểm tra theo đề chung của trường cho toàn  khối

Đề kiểm tra theo hình thức tự  luận

+ Đối với môn Tiếng Anh gồm  có:

 • Nghe: nghe băng hoặc đĩa từ 6 – 9 phút, đoạn nghe 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần (các dạng true-false hoặc Box checking / trắc nghiệm  MCQ);
 • Từ vựng: Word forms;
 • Ngữ pháp + giới từ : trắc nghiệm MCQ / điền khuyết;
 • Đọc hiểu: True/False hoặc MCQ;
 • Viết: viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.

II.3. Đối với các lớp 6,7,8,9:

Lớp 6,7: Kiểm tra đề chung của Phòng GDĐT quận Phú Nhuận gồm 7 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử, Địa lý và Sinh học.

Lớp 8,9: Kiểm tra đề chung của Phòng GDĐT quận Phú Nhuận gồm 8 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý và Sinh học.

* Lưu ý :

 • Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.
 • Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra   và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc  sống.

III. Thời gian làm bài kiểm tra :

* Lớp 6,7,8,9, 10, 11:

 • Toán, Ngữ văn: 90 phút;
 • Ngoại ngữ: 60 phút;
 • Các môn còn lại: 45 phút.

*   Lớp 12:

 • Ngữ văn: 120 phút;
 • Toán: 90 phút;
 • Ngoại ngữ: 60 phút;
 • Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân: 50 phút;
 • Các môn còn lại: 45 phút.

IV.Thời gian kiểm tra:

Từ ngày 10/12/2016 đến ngày  23/12/2016

Các môn không kiểm tra đề chung: kiểm tra tại lớp theo TKB từ 09/4/2016 đến 18/4/2016 hoặc từ 04/5/2016 đến 07/5/2016.

Các môn thi đề chung:

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ kiểm tra

Thứ hai Sáng Ngữ Văn 12 120phút 7 giờ 15 7 giờ 30
12.12.2016 Sáng Ngữ Văn 9,10,11 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng Vật Lý 9,10,11 45 phút 9 giờ 30 9 giờ 45
Chiều Ngữ Văn 8 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30
Chiều Vật Lý 8 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 45
Thứ ba Sáng Ngữ Văn 7 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
13.12.2016 Sáng Vật Lý 7 45 phút 9 giờ 30 9 giờ 45
Chiều Ngữ Văn 6 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30
Chiều Vật Lý 6 45 phút 15 giờ 30 15 giờ 45
Thứ tư
14.12.2016
Sáng Toán 9,10,11,12 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng Tiếng Anh 9,10,11,12 60 phút 9 giờ 30 9 giờ 45
Chiều Toán 8 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30
Chiều Tiếng Anh 8 60 phút 15 giờ 30 15 giờ 45
Thứ năm Sáng Toán 7 90 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
15.12.2016 Sáng Tiếng Anh 7 60 phút 9 giờ 30 9 giờ 45
Chiều Toán 6 90 phút 13 giờ 15 13 giờ 30
Chiều Tiếng Anh 6 60 phút 15 giờ 30 15 giờ 45
Thứ sáu Sáng Địa lý 12 50 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
16.12.2016 Sáng Địa lý 9,10,11 45 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng Hoá học 12 50 phút 8 giờ 45 9 giờ 00
Sáng Hoá học 9,10,11 45 phút 8 giờ 45 9 giờ 00
Chiều Địa lý 8 45 phút 13 giờ 15 13 giờ 30
Chiều Hoá học 8 45 phút 14 giờ 45 15 giờ 00
Thứ hai Sáng Lịch sử 12 50 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
19.12.2016 Sáng Lịch sử 7,10,11 45 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng Sinh học 12 50 phút 8 giờ 45 9 giờ 00
Sáng Sinh học 7,10,11 45 phút 8 giờ 45 9 giờ 00
Chiều Lịch sử 6 45 phút 13 giờ 15 13 giờ 30
Chiều Sinh học 6 45 phút 14 giờ 45 15 giờ 00
Thứ ba Sáng Lịch sử 9 45 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
20.12.2016 Sáng Sinh học 9 45 phút 8 giờ 45 9 giờ 00
Chiều Lịch sử 8 45 phút 13 giờ 15 13 giờ 30
Chiều Sinh học 8 45 phút 14 giờ 45 15 giờ 00
Thứ tư Sáng Địa lý 12 50 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
21.12.2016 Sáng Địa lý 6,7,10,11 45 phút 7 giờ 15 7 giờ 30
Sáng GDCD 12 50 phút 8 giờ 45 9 giờ 00
Sáng GDCD 10,11 45 phút 8 giờ 45 9 giờ 00

 

V. Báo cáo:

V.1. Báo cáo kế hoạch về PGDĐT quận Phú Nhuận trước ngày 05/12/2016 và SGDĐT trước ngày 26/11/2016

V.2. Sau khi kết thúc kiểm tra, gửi nộp các tập tin vi tính đề và đáp án các môn kiểm tra theo đề chung của trường về Phòng GDĐT trước ngày 28/12/2016 và Sở GDĐT (Phòng Giáo dụcTrung học) theo địa chỉ email: kthkthpt@gmail.com theo cấu trúc qui định trước  ngày  31/12/2016.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      Nguyễn Thanh Lợi