Giải Thể Thao Học Sinh Quận Bình Tân Môn BƠI LỘI Năm 2016-2017. ( Ngày 20 tháng 02 năm 2017).