Cập Nhật Thời Khóa Biểu Học Phụ Đạo môn Anh Văn Quốc Tế (AVQT)

CƠ SỞ 1
GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
5PM – 6PM 11 PHỤ ĐẠO(MAGGIE)203 12 PHỤ ĐẠO(ANDY)203
11 BỒI DƯỠNG(ROBERT)504 12 BỒI DƯỠNG(ROBERT)301 CẤP 2 PHỤ ĐẠO(MAGGIE)503

 

CƠ SỞ 2
GIỜ THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
5PM – 6PM  11 BỒI DƯỠNG(MIKE)202 CẤP 2 PHỤ ĐẠO(KIRSTEN)202 & 203
11 & 12 PHỤ ĐẠO(BRENDON)203 12 BỒI DƯỠNG(KIRSTEN)202